Kommunallagen
� En kommentar
   
 
Författare:Kastberg Patrik
Titel:Kommunallagen � En kommentar
Utgivningsår:2018
Omfång:298 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236998
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 462 SEK exkl. moms

 

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag (SFS 2017:725) i kraft. Författaren kommenterar den nya lagen paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten och rättsfall.

Den nya boken vänder sig till jurister, advokater, förtroendevalda, tjänstemän som har uppdrag med eller i kommuner eller landsting/regioner. Även intresserade kommunmedlemmar bör ha nytta av boken.

Bland nyheterna i lagen märks att fullmäktige getts möjlighet att bestämma att styrelsen i kommunen eller landstinget ska kunna besluta i specifika frågor som rör andra nämnders verksamhet (6 kap 8 § kommunallagen). Det har också slagits fast att varje kommun och landsting ska ha en tjänsteman, direktör, som har den ledande ställningen bland de anställda (7 kap 1 § kommunallagen). Direktörens roll ska fastställas av styrelsen i en instruktion. En annan nyhet är att reglerna för anmälan av delegationsbeslut förenklats på så sätt att det blir upp till nämnden själv att avgöra om anmälan behövs (7 kap 8 § kommunallagen). Den nya lagen innebär också att den kommunala anslagstavlan ska vara webbaserad (8 kap 9 § kommunallagen). Detta medför bland annat att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras i den lokala tidningen. Den nya lagen innebär också en förstärkning på revisionens område. Detta sker bland annat genom att det införs ett krav på att revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges presidium (11 kap 8 § kommunallagen) och genom att de sakkunniga revisionsbiträdena ges rätt att uttala sig i fullmäktige när revisionsberättelsen behandlas (5 kap 32 § kommunallagen).

Boken innehåller en jämförelsetabell mellan den nya och den tidigare kommunallagens paragrafer samt ett sakregister.


Ur författarens förord:

"Kommuner och landsting/regioner är centrala delar av det svenska samhällssystemet. I princip alla som bor i Sverige använder sig någon gång varje vecka av en tjänst som utförs – direkt eller indirekt – av en kommun eller ett landsting/region. Den som inte går i skola, besöker det kommunala badhuset, träffar en läkare på landstingets sjukhus kanske åker med kollektivtrafiken till jobbet. En annan kanske tar en dusch med det kommunala vattnet innan hen cyklar på den kommunala cykelvägen för att se fotbollsmatch på den lokala stadion som ägs av kommunen eller för att gå och se en operaföreställning på landstingets operahus.

Det regelverk som avgör vilka tjänster som en kommun eller landsting/region får utföra, hur det politiska bestämmandet sker, vilket ansvar och vilka uppgifter de förtroendevalda har, vilken rätt till inflytande vi som kommunmedlemmar har i kommuner och landsting/kommuner, hur de kommunala medlen ska förvaltas, osv. är kommunallagen. Den praktiska betydelse som kommunallagen har i alla våras dagliga liv kan knappast överskattas. Mot denna bakgrund har jag sett det som mycket roligt och betydelsefullt att skriva denna kommentar till kommunallagen.

Språket har medvetet försökts hållas så konkret och tydligt som möjligt. Fokus har varit att lyfta fram och förklara praktiska frågeställningar. I de fall vägledande domstolsavgörande finns har dessa angetts direkt i anslutning till det rättsfall som avgörandet behandlar."


Patrik Kastberg jobbar som biträdande chefsjurist på Region Skåne och skriver även juridiska analyser för JP Infonet. Han ger regelmässigt råd i kommunalrättsliga frågeställningar och håller löpande föreläsningar om bl.a. kommunallagen, kommunala aktiebolag och andra kommunalrättsliga frågor.
Patrik Kastberg är medlem i Sveriges Kommunaljuridiska Förening och har tidigare gett ut boken Kommunala aktiebolag – en handbok.
 
  © 2017 Jure AB