Brottsskadelagen (2014:322)
� En kommentar
   
 
Författare:Dereborg Anders , Lindeblad Ann-Christine
Titel:Brottsskadelagen (2014:322) � En kommentar
Utgivningsår:2018
Omfång:244 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139019800
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Blå Bibliotek
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Straffrätt

Pris: 606 SEK exkl. moms

 

I takt med att brottsoffrens ställning stärkts har frågor som rör ersättning till dem fått allt större betydelse i rättslivet. Ersättning till brottsoffer kan betalas av gärningsmannen i form av skadestånd eller av ett försäkringsbolag i form av försäkringsersättning. Om det inte är möjligt att få ut ersättningen på det sättet kan brottsoffret i stället vara berättigad till brottsskadeersättning, dvs. ersättning från staten. Rätten till detta regleras i brottskadelagen och Brottsoffermyndigheten prövar frågorna. Myndighetens beslut kan överprövas i Nämnden för brottsskadeersättning. Vissa principiella frågor kan dessutom prövas direkt i denna nämnd.

I denna lagkommentar ges en ingående beskrivning och analys av systemet med brottsskadeersättning. I kommentaren åskådliggörs frågor rörande denna statliga ersättning bl.a. med mängder av referat från beslut från både Brottsoffermyndigheten och nämnden. Det är författarnas förhoppning att kommentaren kan vara ett värdefullt hjälpmedel för bl.a. jurister som företräder brottsoffer och för brottsofferjourer, men också för myndigheter och domstolar. Författarna är domare i Högsta domstolen respektive Stockholms tingsrätt samt ordförande respektive vice ordförande i Nämnden för brottsskadeersättning.
 
  © 2017 Jure AB