Festskrift till Stefan Lindskog
   
 
Titel:Festskrift till Stefan Lindskog
Utgivningsår:2018
Omfång:912 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237209
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Stockholm Centre for Commercial Law nr. 31
Ämnesord:Festskrifter , Förmögenhetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 1090 SEK exkl. moms

 

I augusti 2018 avgår Stefan Lindskog med pension från tjänsten som justitieråd och ordförande vid Högsta domstolen. För att hedra hans omfattande verksamhet som rättsvetenskapsman, domare och advokat har ett antal kollegor, vänner och elever beslutat att tillägna honom en festskrift. Inte minst mot bakgrund av Stefan Lindskogs synnerligen omfattande rättsvetenskapliga författarskap framstår det också som naturligt att hylla honom med en festskrift av ovanligt omfång.

Redaktionskommittén har bestått av justitieråden Johnny Herre, Svante O. Johansson, Lars Edlund samt före detta justitierådet Gertrud Lennander och professorn Jan Kleineman. Festskriften ges ut inom ramen för skrift­serien vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). Stefan Lindskog har allt sedan tillkomsten av SCCL ingått i dess styrelse.

Innehåll:

- Håkan Andersson
Styrelseledamots kapitalbristansvar – associationsrättslig språklig ytstruktur med skadeståndsrättslig funktionell djupstruktur

- Niklas Arvidsson och Per Samuelsson
Klander och aktiebolagsrättslig legitimation

- Petter Asp
Något om skillnaden mellan en madrass och ett konto – del I

- Bertil Bengtsson
Om ideellt skadestånd – särskilt vid kontraktsbrott

- Martin Borgeke
Brottets art – en svulst i påföljdssystemet

- Arnfinn Bårdsen
Å forstå og bli forstått

- Axel Calissendorff
Några reflektioner om friskrivningsklausuler

- Børge Dahl och Mohammad Ahsan
Højesteret og folkeretten

- Christer Danielsson
Den partsutsedde skiljemannens roll

- Rolf Dotevall
Något om lagval och personligt ansvar i aktiebolag

- Lars Edlund
Några anteckningar om hissdispens

- Anders Eka
Högsta domstolen och journalistiken

- Timo Esko
Affärsjuridik i Högsta domstolen

- Lars Gorton och Johan Adestam
Något om relationen mellan borgen och kreditförsäkring

- Torkel Gregow
Något om kvarstad och andra säkerhetsåtgärder enligt rättegångsbalken

- Sten Heckscher och Dag Victor
Stefan Lindskog och straffrätten

- Johnny Herre
Något om ansvarsbegränsningar och positiva uppgifter

- Lars Heuman
Finns det en processuell omöjlighetslära?

- Kaj Hobér
The New Kid on the Block: The Energy Charter Treaty

- Torgny Håstad
När ska lagstiftaren vakna, och Högsta domstolen avvakta?

- Torbjörn Ingvarsson
Subrogation

- Svante Johansson
Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist – särskilt om styrelseledamöters medansvar

- Svante O. Johansson
Några ord om bevisbördan för vem som är konsument

- Marie Karlsson-Tuula
Bolagsledningens ansvar vid ett företags ekonomiska problem i svensk rätt de lege ferenda

- Jan Kleineman
Om uppkomsten av allmänna skadeståndsprinciper – exemplet contra bonos mores som en dolusprincip i svensk rätt

- Göran Lambertz
Varför är man skiljaktig i Högsta domstolen?

- Gertrud Lennander
Rättsmissbruk genom att dra fördel av eget illojalt agerande

- Claes Lundblad
Notes on Document Production in International Commercial Arbitration

- Mats Melin
Två högsta instanser – en för båda, båda för en

- Mikael Mellqvist
Konkursboet – Ett rätt suspekt rättssubjekt?

- Göran Millqvist
Kapstadskonventionen och svensk kreditsäkerhetsrätt

- Mats Müllern
Tryckerimoms – skatterätt vs civilrätt

- Mikael Möller
Styrelseansvar för bolagsskada vid fortsatt drift av insolventa aktiebolag

- Erik Nerep
Värdeöverföring – till vem? – Något om skillnaden mellan värdeöverföringar och dåliga affärer i aktiebolagslagen 17 kap. 1 §, första stycket, p. 4

- Kristin Normann
Styring av konserner – et aksjerettslig perspektiv

- Annina H Persson och Ann-Sofie Henrikson
Om barns skuldsättning – fler lagändringar nödvändiga?

- Ingemar Persson
En utsökningsrättslig detalj

- Marcus Radetzki
I vilken utsträckning ska olika skador skiljas från varandra vid tillämpning av de nya reglerna om preskription av fordringar på försäkringsersättning?

- Anne Ramberg
Min vän Stefan – en lättjefull renässansmänniska

- Jan Ramberg
Köplagen och CISG – en jämförelse

- Mårten Schultz
”Vid sakskada handlar det ytterst om egendomsskyddet”

- Rolf Skog
Några reflektioner om utländska aktiebolags rättsställning inom EU m.m.

- Jens Edvin A. Skoghøy
Norske domstoler og internasjonale konvensjonsforpliktelser

- Jon Stokholm
Arbitration in Denmark – some recent trends

- Lars-Olof Svensson
Konkurrens mellan regressande försäkringsbolag och skadelidande om otillräckligt ansvarsförsäkrings-belopp: vad gäller?

- Carl Svernlöv
Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden – en juridisk person sui generis

- Gudmund Toijer
Högsta domstolen och ne bis in idem – Ett kapitel i rättsutvecklingen

- Sven Unger
GARANTERAT FÖR SENT eller OM LAGS BEGRIPLIGHET – jämte vissa utvikningar

- Jessika van der Sluijs
Den hemliga försäkringsrätten – något om normers tillgänglighet som relevanskriterium

- Fredrik Wersäll
Effektiv hantering av dispositiva tvistemål

- Peter Westberg
Ogiltigt patent, licensavtalstvist och skiljedomsmässighet

- Carl Wetter
Att döma i egen sak – några tankar om målet Gascogne mot EU-domstolen

- Laila Zackariasson
Något om panträtt i gemensamt intecknade fastigheter

- Claes Zettermarck
Var är multipeln?

- Karin Åhman
Konstitutionell kontroll av grundläggande rättigheter under lagstiftningsprocessen – ett perspektiv på kritiken om politiserade utredningar

- Ola Åhman
Styrelsen som aktiebolagets ställföreträdare inför domstol

- Toril Marie Øie och Magnus Matningsdal
Norges Høyesterett som prejudikatdomstol
 
  © 2017 Jure AB