Svensk kontroll av företagsförvärv
   
 
Författare:Karlsson Per
Titel:Svensk kontroll av företagsförvärv
Utgivningsår:2018
Omfång:312 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139115779
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 811 SEK exkl. moms

 

Den svenska kontrollen av företagsförvärv bygger i allt väsentligt på EU:s motsvarande regler, men det finns viktiga skillnader, bl.a. vad gäller tröskelvärden, processuella överväganden, bevisfrågor, förvaltningsrättsliga frågor och inte minst sättet på vilket domstolarna gör sin prövning av konkurrensärenden och konkurrensmål. Här sammanfattar författaren på ett systematiskt sätt regelverken och rättsläget utifrån sina erfarenheter från lagstiftningsarbete, praktik och tillsynsarbete med företagskoncentrationer.

Boken innehåller även en ingående analys av hur anmälningar görs och utreds, vad som innefattas i den materiella prövningen av anmälda koncentrationer och en omfattande undersökning av särskilt intressanta svenska ärenden. Härigenom ges läsaren en djup inblick i hur analysen görs. Eftersom författaren har medverkat i merparten av de berörda målen ges en unik insyn i hur förvärvskontrollen fungerar i praktiken. Detta är till stor nytta för rättstillämpningen och ökar transparensen för företag.

Boken avslutas med en utblick över de förändringar som nyligen gjorts i Konkurrensverkets beslutanderätt och för att understryka viktiga steg i processen ges läsaren handfasta råd i koncentrationsärenden.

Svensk kontroll av företagsförvärv vänder sig till advokater, bolagsjurister och till alla andra som har ett intresse för att lära sig mer om hur kontrollen av företagsförvärv går till i teori och praktik.
 
  © 2017 Jure AB