SOU 2018:33 Aggressionsbrottet och ändringar i Romstadgan
   
 
Titel:SOU 2018:33 Aggressionsbrottet och ändringar i Romstadgan
Utgivningsår:2018
Omfång:144 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138247938
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Aggressionsbrottsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2018:33
Ämnesord:Straffrätt , Internationell rätt

Pris: 227 SEK exkl. moms

 

Utredningen anser att Sverige bör tillträda de aktuella ändringarna till Romstadgan. Att stärka den internationella straffrätten genom att bekämpa straffrihet och verka för lagföring av personer som begår brott mot de regler som internationell straffrätt ställer upp, är ett viktigt medel för att upprätthålla fred och säkerhet.

Sverige har under lång tid varit starkt engagerat för att främja utvecklingen av den internationella humanitära rätten i väpnade konflikter. ICC:s tillkomst och den internationella ordning för lagföring av de grövsta folkrättsbrotten som därigenom skapades, är ett viktigt verktyg för att stärka den internationella straffrätten. Sverige har aktivt bidragit i det arbete som ledde fram till Romstadgan och har även därefter deltagit i samarbetet kring stadgan och ICC:s verksamhet. Ett tillträde till de ändringar av Romstadgan som nu är aktuella, är en naturlig fortsättning på Sveriges strävan att motverka straffrihet för de allvarligaste brotten enligt folkrätten.

Mot bakgrund bl.a. av de nu anförda skälen, bör Sverige ratificera de ändringar till Romstadgan som nu är aktuella, dvs. Kampalaändringarna, 2015 års ändring av artikel 124 och 2017 års ändring av artikel 8. Ett tillträde till ändringarna kräver riksdagens godkännande.
 
  © 2017 Jure AB