Sveriges Rikes Lag 2019 (blått klotband)
   
 
Titel:Sveriges Rikes Lag 2019 (blått klotband)
Anmärkning:Kontakta oss för offert vid större beställningar. Den utges även i svart skinnband.
Utgivningsår:2019
Omfång:4600 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021254
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 989 SEK exkl. moms

 

Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2019.En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar.

Bland nya lagar från år 2018 som tagits in i lagboken kan nämnas
Järnvägstrafiklagen (2018:181) som ersätter järnvägstrafiklagen (1985:192) och lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik. Den nya lagen syftar till att modernisera regelverket och stärka järnvägens konkurrenskraft som transportmedel.
En ny lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning innebär bl.a. att personuppgiftslagen (1998:204) upphävs.
En ny strålskyddslag (2018:396) ersätter strålskyddslagen (1988:220) och genomför EU:s strålskyddsdirektiv.
En ny lag (2018:558) om företagshemligheter syftar till att stärka skyddet för företagshemligheter. Genom lagen genomförs också ett nytt EU-direktiv.
Spellagen (2018:1138) bygger på ett licenssystem där alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en licens. Regleringen ska vara tillämplig på allt spel som tillhandahålls i Sverige, även spel över internet som riktas till den svenska marknaden. Den nya lagen ersätter bl.a. lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355).
En ny djurskyddslag (2018:1192) syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och att främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Lagen gäller djur som hålls av människan och, med undantag för vissa bestämmelser, viltlevande försöksdjur. Några bestämmelser gäller även övergivna djur av tamdjursart och förvildade djur av tamdjursart som inte ingår i etablerade populationer.
Andra nya lagar av allmänt intresse som tagits in i årets lagbok är
Kamerabevakningslagen (2018:1200)
Strafftidslagen (2018:1251)
En ny säkerhetsskyddslag (2018:585)
En ny lag (2018:672) om ekonomiska föreningar
Paketreselagen (2018:1217)
Resegarantilagen (2018:1218)
Samtyckeslag och oaktsam våldtäkt
Ändringar har också gjorts ibland annat brottsbalkens bestämmelser om sexualbrott, bl.a. i syfte att tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande (SFS 2018:618). En sexuell handling jämförlig med samlag blir straffbar som våldtäkt om den genomförs med en person som inte deltar frivilligt. Den nya lagstiftningen innebär dessutom bl.a. att oaktsam våldtäkt straffbeläggs.

Viktiga ändringar har även gjorts i bl.a. socialförsäkringsbalken, föräldrabalken och lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. (SFS 2018:1265, 1279, 1283 och 1288).

Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från EU-domstolen, Europadomstolen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), Arbetsdomstolen samt Migrationsöverdomstolen. Författningsregistret och det utförliga sakregistret underlättar sökandet i lagboken.
 
  © 2017 Jure AB