Förvaltningsprocessrätt
   
 
Författare:Lavin Rune
Titel:Förvaltningsprocessrätt
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:184 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139208884
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 315 SEK exkl. moms

 

Förvaltningsprocessrättbehandlar de allmänna förvaltningsdomstolarna och deras handläggning av mål. Beskrivningen av förvaltningsprocessen följer i stort sett den faktiska gången av förvaltningsmåls handläggning, alltifrån målens anhängiggörande till verkställigheten av domar och beslut.Framställningen utgår främst från lagen om allmänna förvaltningsdomstolar och förvaltningsprocesslagen.

I den mån specialförfattningar innehåller regler för förvaltningsprocessen, anges hur reglerna avviker från, kompletterar eller fyller ut de allmänna reglerna i förvaltningsprocesslagen. Rättspraxis på området redovisas i viktigare hänseenden och då huvudsakligen för att belysa den faktiska tillämpningen av lagregler eller klargöra prejudikatens utfyllande funktion i förhållande till lagtexten.

I denna tredje upplaga har inarbetats ändringar och tillägg med anledning av införandet av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, kommunallagen (2017:725) och förvaltningslagen (2017:900). Vidare har nytillkomna rättsfall tillförts och delvis kommenterats. Även i övrigt har uppdateringar skett.
 
  © 2017 Jure AB