Efterarv
� Komplikationer vid slutlig fördelning av kvarlåtenskap
   
 
Författare:Eriksson Anders
Titel:Efterarv � Komplikationer vid slutlig fördelning av kvarlåtenskap
Utgivningsår:2018
Omfång:218 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139020226
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 213
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 565 SEK exkl. moms

 

Den kvarlåtenskap som någon lämnar efter sig vid sin död ska enligt arvsrätten fördelas på dennes arvingar och/eller testamentstagare. Ibland förekommer det att en arvtagare eller testamentstagare först ska få kvarlåtenskapen men att den därefter, vid denne arvinges eller testamentstagares död, ska tillfalla någon annan. Den som slutligen ska få arvet brukar då benämnas efterarvinge eller sekundosuccessor och det arv som tillfaller denne brukar kallas efterarv.

Reglerna om efterarv är i sig ganska komplicerade och innehåller dessutom ett antal otydligheter. I boken behandlas detta utförligt och tydliggörs genom exempel. Efterarvsreglerna kan också i förening med andra regler i arvslagstiftningen, t.ex. reglerna om förskott och det förstärkta laglottsskyddet, leda till mycket krångliga arvssituationer. I boken behandlas sådana komplicerade fall.

Boken vänder sig främst till personer som arbetar med arvs- och testamentsrättsliga frågor på t.ex. domstolar, advokatbyråer, banker, försäkringsbolag, socialkontor, bouppteckningsbyråer och liknande. Den bör också kunna användas för utbildning för sådana arbetsuppgifter eller inom det allmänna utbildningsväsendet vid utbildning i kvalificerad arvsrätt. Ambitionen har varit att boken ska kunna bidra till fördjupad kunskap inom området efterarv.
 
  © 2017 Jure AB