Forhandlingene ved Det 40. nordiske juristm­øde
� Oslo 21-22 august 2014
   
 
Titel:Forhandlingene ved Det 40. nordiske juristm­øde � Oslo 21-22 august 2014
Anmärkning:2 band.
Utgivningsår:2018
Omfång:782 sid.
Förlag:Det norske lokalstyret
ISBN:40NJM1408
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 650 SEK exkl. moms

 

Dette bind inneholder de referatene som er utarbeidet som grunnlag for seksjonsmøtene
og avslutningsmøtet ved det 40. nordiske juristmøte i Oslo 21.–22. august 2014.
Referatene er også tilgjengelige på De nordiske juristmøters hjemmeside.
Det faglige programmet omfatter i alt to plenumsmøter, 23 seksjonsmøter og tre foredrag.
Foredraget på åpningsmøtet og de øvrige tre foredrag vil bli trykt i forhandlingenes bind II.
Redaksjonen for dette bind består av professor Inge Lorange Backer og nestleder i Arbeidsretten
Tron Løkken Sundet. Flere medlemmer av det norske styret for De nordiske juristmøter –
professorene Trude Haugli, Hans Fredrik Marthinussen og Ragna Aarli og advokat Are Stenvik
– har bistått i arbeidet. Redaksjonen benytter anledningen til å takke referentene for det arbeid
de har nedlagt i utarbeidingen av referatene.
Det norske styret for De nordiske juristmøter ønsker de nordiske jurister hjertelig velkommen
til det 40. nordiske juristmøte.

Innehåll:

- Interessekonflikter i advokatvirksomhet
Professor Mads Bryde Andersen, Danmark

- Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger
Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste Benedicte Bjørnland, Norge

- Barnets beste utenfor familieretten – hvor langt kan det være avgjørende?
Landsdommer Anne Louise Bormann, Danmark

- Hvordan kontrollerer man regjeringer og holder dem ansvarlige?
Justitieråd Thomas Bull, Sverige

- Kan unnlatt myndighetsutøving medføre
erstatningsansvar?
Chef för Centrum för rättvisa Clarence Crafoord, Sverige

- Borgeren og digitalisert forvaltning – hvor går vi?
Professor Niels Fenger, Danmark

- Avslutning av arbeidsforhold – vilkåret om saklig grunn
Advokat Jan Fougner, Norge

- Samboeres rettsstilling i Norden
Førsteamanuensis Hrefna Friðriksdóttir, Island

- Mineralutvinning – kan rettsreglene ivareta hensyn til både næringsutvikling, miljøvern og urfolk?
Advokat Casper Herler, Finland

- Injurieturisme
Konsulent Ketilbjørn Hertz, Danmark

- Kulturminnevern – forholdet til eiendomsrett og utbygging
Riksantikvar Jørn Holme, Norge

- Erstatning for rene økonomiske skader
Professor Torsten Iversen, Danmark

- Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi
Justitieråd Henrik Jermsten, Sverige

- Håndtering av komplekse straffesaker i domstolene
Høyesterettsdommer Knut H. Kallerud, Norge

- Det privatrettslige forbrukervernet
på finansområdet
Stipendiat Marte Eidsand Kjørven, Norge

- Erstatning i konkurranseretten
Advokat Katriina Kuusniemi, Finland

- I hvilken grad kan eller bør forvaltningsrettslige prinsipper gjelde når det offentlige opptrer som privat aktør?
Professor Olli Mäenpää, Finland

- Sakkyndiges rolle i sivilprosessen
Herredsdommer og dosent Skúli Magnússon, Island

- Dialog mellom Den europeiske menneskerettsdomstol og nasjonale domstoler
Förvaltningsråd Matti Pellonpää, Finland

- Håndheving av normer og avtaler om næringslivets samfunnsansvar («corporate social responsibility»)
Professor Christina Ramberg, Sverige

- I hvilken utstrekning bør psykiske lidelser hos
gjerningspersonen medføre straffrihet?
Chefsrådman Stefan Reimer, Sverige

- Forbudet mot dobbel strafforfølgning
(ne bis in idem)
Professor Jon Petter Rui, Norge
-
- Når bør man varetektsfengsle?
Statsadvokat Jens Røn, Danmark

- Selskapsstyring og antikorrupsjon.
Hvordan skal selskaper styres for å unngå korrupsjon?
ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea, Norge
 
  © 2017 Jure AB