Kommunala aktiebolag
� en handbok
   
 
Författare:Kastberg Patrik
Titel:Kommunala aktiebolag � en handbok
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:320 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237544
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Offentlig rätt

Pris: 420 SEK exkl. moms

 

En omfattande monografi om kommunala aktiebolag som är uppdaterad per den 1 januari 2019.

Trots att de kommunala aktiebolagen utgör en viktig del både för det offentliga och för näringslivet i stort är det regelverk som reglerar dessa bolag endast mycket sparsamt behandlat i såväl tidigare litteratur som i rättspraxis. I boken behandlar författaren en rad olika rättsområden med bäring på de kommunala bolagen såsom t.ex. aktiebolagslagen, kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, det konkurrens- och statsstödsrättsliga regelverket, lag om offentlig upphandling och transparenslagen. De praktiska svårigheterna förstärks i det att kommunala bolag kan sägas verka i gränslandet mellan den offentliga och den privata världen och därför tvingas navigera mellan de krav som ställs upp i kommunallagen respektive aktiebolagslagen.

Sedan den förra upplagan kom ut 2015 har mycket hänt med anknytning till kommunala bolag. Vi har t.ex. fått en helt ny kommunallag och en helt ny förvaltningslag. Upphandlingslagstiftningen har också genomgått mycket stora förändringar och bl.a. har förutsättningarna för kommunala bolag och dess ägare att kunna köpa tjänster av varandra utan annonserad upphandling, s.k. interna upphandlingar, nu kommit att kodifieras i lag. Därutöver har även Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen kommit med ny klargörande praxis.

Exempel på frågeställningar som behandlas i boken är bl.a:
* Vilken verksamhet får ett kommunalt aktiebolag bedriva?
* Vilka formella krav måste ägaren se till att de kommunala aktiebolagen uppfyller?
* Vilka möjligheter har ägaren att styra bolaget?
* Vad bör ett aktieägaravtal som gäller ett kommunalt aktiebolag innehålla?
* Vilka kommunala aktiebolag måste tillämpa lag om offentlig upphandling och vad gäller köp mellan dessa bolag och ägaren?
* Statsstöd?
* När kan koncernbidrag lämnas?
* Kan kommunen behöva svara för det kommunala aktiebolagets skulder - ansvarsgenombrott?
* På vilket sätt är offentlighetsprincipen tillämplig på de kommunala aktiebolagen?

Patrik Kastberg jobbar som biträdande chefsjurist på Region Skåne och skriver även juridiska analyser för JP Infonet. Han ger regelmässigt råd till såväl ägare som styrelser och verkställande direktörer i kommunala aktiebolag och håller löpande föreläsningar inom för boken relevanta rättsområden. Patrik Kastberg är bl.a. medlem i Sveriges Kommunaljuridiska Förening och har även gett ut boken Kommunallagen – en kommentar.
 
  © 2017 Jure AB