Skattelagstiftning 19:1
� Lagar och andra författningar som den lyder 1 januari 2019
   
 
Författare:Rabe Gunnar
Titel:Skattelagstiftning 19:1 � Lagar och andra författningar som den lyder 1 januari 2019
Utgivningsår:2019
Omfång:1100 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021605
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 532 SEK exkl. moms

 

Lagsamlingen, som nu utkommer för femtioåttonde gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar avseende direkt skatt samt mervärdesskattelagen.

I Skattelagstiftning finns alla väsentliga lagar på skatteområdet. I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-anknytning som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet, skatteflyktsdirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EU-fördraget med in- och utträdesartiklarna, EUF-fördraget, liksom OECD:s modellavtal. Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden för samtliga lagändringar.Skattelagstiftning har särskilda innehållsförteckningar till inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen samt ett lagregister och ett omfattande sakregister för hela boken. Dessutom ingår ett tabellavsnitt med de vanligen efterfrågade sifferuppgifterna.
 
  © 2017 Jure AB