Processgemenskap i dispositiva tvistemål där endast en dom kan ges
   
 
Författare:Lehrberg Elisabeth
Titel:Processgemenskap i dispositiva tvistemål där endast en dom kan ges
Anmärkning:Författaren hette tidigare Elisabeth Klintberg
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2000
Omfång:499 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139006751
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Processrätt

SLUT på förlag

 

Särskilda problem uppkommer när det finns flera parter på ena sidan i en rättegång. Svårigheterna blir särskilt stora när endast en dom kan ges för medparterna. Erfordras samtliga medparters medverkan för att talan skall kunna upptas till prövning? Hur åstadkoms ett enhetligt avgörande när medparterna intar olika ståndpunkter vad gäller yrkande, grunder, överklagande etc.? Enligt rättegångsbalkens 14 kap. 8 § andra st gäller att om endast en dom kan ges för alla som har del i saken, så skall rättegångshandling som en medpart företar gälla till förmån för de övriga, även om den strider mot deras handlingar. Denna regel löser dock inte problemet vilken processhandling som skall gälla om medparterna handlar på olika sätt. I denna bok behandlas frågor om s.k. nödvändig och speciell processgemenskap såväl på ett övergripande principiellt plan som i relation till olika praktiskt betydelsefulla processhandlingar. I vilka fall är saken sådan att endast en dom kan ges för medparterna? Vilka verkningar har processgemenskapen i olika situationer där medparterna förhåller sig olika?
 
  © 2017 Jure AB