Ds 2019:14 En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor
   
 
Titel:Ds 2019:14 En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor
Utgivningsår:2019
Omfång:192 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249550
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2019:14
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

I promemorian behandlas vissa frågor relaterade till illegal hantering av vapen och explosiva varor. Därutöver behandlas frågan om det finns skäl att bemyndiga Försvarsmakten att besluta om undantag från vapenlagen för främmande stats militära styrka som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.

I promemorian lämnas förslag till ändringar i vapenlagen (1996:67), lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, lagen (2000:1225) om straff för smuggling, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, postlagen (2010:1045), tullagen (2016:253) och vapenförordningen (1996:70). Förslagen innebär i korthet följande.
 
  © 2017 Jure AB