Solvensregler
� FörsäkringsrörelseManualen Del 1
   
 
Författare:Eckerberg Per Johan
Titel:Solvensregler � FörsäkringsrörelseManualen Del 1
Utgivningsår:2019
Omfång:696 sid.
Förlag:Scandinavian RE Production
ISBN:9789151919027
Ämnesord:Försäkringsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 2450 SEK exkl. moms

 

I och med genomförandet av Solvens II-direktivet har revideringen av FörsäkringsrörelseManualen delats upp i tre delar; Solvensregler, Rörelseregler och Bolagsregler.

I november publiceras den första delen: Solvensregler.

Solvensregler är en bruksanvisning till försäkringsföretagens solvensregler för styrelse, ledning, jurister, aktuarier, revisorer och alla andra som arbetar med försäkringsföretagens styrning, juridik, aktuariella frågor, compliance, riskhantering, finansiering, tillsyn, redovisning och revision.
Boken ger svar på bl.a. följande frågor:

- Vad går solvensreglerna ut på?

- Var hittar jag de relevanta reglerna?

- Hur ska reglerna tolkas?

- Vilka är de relevanta förarbetena?

- Vad gäller utöver solvensreglerna?

- Vilka är de ”hårda” - kvantitativa - kraven?

- Vilka är de ”principbaserade” - kvalitativa - kraven?

- Vad ska man offentliggöra och när?

- Vad ska man rapportera om och när?

- Hur ska solvensreglerna tillämpas på gruppnivå?

- Vad skiljer tjänstepensionsföretagens solvensregler från försäkringsföretagens?

UPPDATERING:

Lagen om tjänstepensionsföretag antogs av riksdagen den 13 november. Riksdagens beslut föranledde ingen ändring av bokens text. Samtidigt gjorde dock riksdagen fyra tillkännagivanden till regeringen som rörde solvens inklusive kapitalkrav, information, egenföretagares försäkringar och tilläggsförsäkringar (se finansutskottets betänkande 2019/20:FiU12):

• Regeringen bör skyndsamt återkomma med ytterligare förslag när det gäller solvensregleringen för tjänstepensionsföretag.

• Regeringen bör skyndsamt återkomma till riksdagen med förslag till lagbestämmelser så att det införs avtalsfrihet för kollektivavtalsparterna i fråga om information till företag och anställda om tjänstepensioner.

• Regeringen bör skyndsamt utreda möjligheten att använda optionen i andra tjänstepensionsdirektivet (artikel 6.1 b) att räkna egenföretagares försäkringar som tjänstepensionsförsäkringar och återkomma till riksdagen i frågan.

• Regeringen bör skyndsamt ytterligare analysera frågan om behandlingen av försäkringsklassen tilläggsförsäkringar i regelverket så att företag som meddelar sådana försäkringar inte i praktiken utestängs från tillträde till regleringen för tjänstepensionsföretag, och återkomma till riksdagen i denna fråga.

Finansdepartementet har den 15 november 2019 publicerat en promemoria om vissa frågor om försäkring och tjänstepension (Fi2019/03851/FPM). Förslagen i promemorian är dock inte föranledda av riksdagens tillkännagivanden. Förslag och överväganden med anledning av tillkännagivandena kommer att behandlas i ett senare lagstiftningsärende. De eventuella lagstiftningsåtgärder som föranleds därav, kommer därför att behandlas först i en ny upplaga av Solvensregler.


 
  © 2017 Jure AB