Arbetsmiljö 2020
� Aktuella författningar 1 januari 2020
   
 
Författare:Åhnberg Lars
Titel:Arbetsmiljö 2020 � Aktuella författningar 1 januari 2020
Upplaga:27 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:165 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789188121288
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 95 SEK exkl. moms

 

Arbetsmiljö 2020 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse den 1 januari 2020.

Under 2019 har en ny arbetsmiljöföreskrift beslutats ”Medicinska kontroller i arbetslivet” (AFS 2019:3) som gäller fr o m 1 november 2019.

Ändringar har bl a gjorts fr o m 2 september 2019 i ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” (AFS 2017:3) samt fr o m 1 november 2019 i ”Dykeriarbete” (AFS 2010:6), ”Syntetiska oorganiska fibrer” (AFS 2004:1), ”Kvarts – stendamm i arbetsmiljön” (AFS 2015:2), ”Asbest” (AFS 2006:1), ”Belastningsergonomi” (AFS 2012:1), ”Kemiska arbetsmiljörisker” (AFS 2011:19), ”Mast- och stolparbete” (AFS 2000:6), ”Artificiell optisk strålning” (AFS 2009:7), ”Vibrationer” (AFS 2005:15) och ”Rök- och kemdykning” (AFS 2007:7) samt fr o m 1 januari 2020 i ”Sprängarbete” (AFS 2007:1).

Dessutom har några äldre föreskrifter upphävts samt en mindre ändring gjorts i arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljö 2020 innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter:

• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Organisatorisk och social arbetsmiljö
• Arbetsplatsens utformning
• Första hjälpen och krisstöd
• Belastningsergonomi (ÄNDRAD 2019)
• Buller
• Ensamarbete
• Minderårigas arbetsmiljö
• Gravida och ammande arbetstagare
• Anteckningar om jourtid, övertid och mertid
• Arbetsanpassning och rehabilitering
• Användning av arbetsutrustning
• Byggnads- och anläggningsarbete
• Kemiska arbetsmiljörisker (ÄNDRAD 2019)
• Hygieniska gränsvärden
• Åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön
• Arbete vid bildskärm
• Arbete med djur
• Arbete i stark värme
• Medicinska kontroller i arbetslivet (NY 2019)
• Användning av personlig skyddsutrustning


Med Arbetsmiljö 2020 får du de viktigaste arbetsmiljöreglerna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 165 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för skyddsombud.
 
  © 2017 Jure AB