Mervärdesskatt i teori och praktik
   
 
Författare:Kleerup Jan , Kristoffersson Eleonor , Öberg Jesper
Titel:Mervärdesskatt i teori och praktik
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:281 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022220
Serie:Skattebiblioteket
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 448 SEK exkl. moms

 

I denna bok presenteras gällande svensk lagstiftning, EU-rätt och relevant rättspraxis avseende mervärdesskatt. Utmärkande för framställningen är kombinationen av teoretiskt och praktiskt anslag. Författarna representerar både den vetenskapligt och den praktiskt verksamma sidan på mervärdesskatteområdet.

BoMervärdesskatt i teori och praktik är indelad i en allmän och en särskild del. I den allmänna delen behandlas mervärdesskattens syfte och utformning, principer och rättskällor samt skattskyldighet och avdragsrätt. Denna del är avsedd att ge läsaren grunderna för mervärdesskatten och därmed underlätta studiet av de frågor som behandlas i den särskilda delen av boken.

I den särskilda delen ges fördjupade redogörelser och i vissa fall författarnas egna synpunkter på ett urval aktuella problemområden, t.ex. företagsförvärv, gränsöverskridande handel, fastigheter och konkurssituationer. Avsikten har i första hand varit att åstadkomma en problemorienterad snarare än heltäckande framställning.

Bokens upplägg gör att den med fördel kan användas såväl i skatterättsutbildning på universitets- och högskolenivå som av praktiskt verksamma jurister och ekonomer.

JAN KLEERUP är skattejurist vid Erlegal Advokat KB.

ELEONOR KRISTOFFERSSON är professor i skatterätt vid Örebro universitet.

JESPER ÖBERG är jur.dr och skattejurist vid PwC.
TRYCKT UPPLAGA:
 
  © 2017 Jure AB