SOU 2020:12 Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag
   
 
Titel:SOU 2020:12 Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag
Utgivningsår:2020
Omfång:509 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138250310
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om nya kapitaltäckningsregler
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2020:12
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

Under hösten 2019 antog EU ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag, bestående av en förordning (”värdepappersbolagsförordningen”) 3 och ett direktiv (”värdepappersbolagsdirektivet”)4. Regelverket är anpassat till värdepappersbolagens egenart och syftar till att vara mer proportionerligt i förhållande till bolagens storlek, tjänster och grad av komplexitet. Utredningen innehåller förslag och överväganden till de lagändringar som behövs för att anpassa och komplettera svensk rätt till värdepappersbolagsförordningen och genomföra värdepappersbolagsdirektivet.


Utgångspunkten är att det nya regelverket är tillämpligt på samtliga värdepappersbolag. En del värdepappersbolag ska dock på grund av sin storlek, eller efter beslut av den behöriga myndigheten, tilllämpa tillsynsförordningen och i vissa andra delar samma regler som kreditinstitut. Vidare undantas värdepappersbolag, som anses tillhöra kategorin små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag, från tillämpningen av vissa delar av det nya regelverket. En av de huvudsakliga ändringarna är ett nytt sätt att beräkna kapitalkraven, vilket är anpassat till riskerna i den verksamhet som är typisk för värdepappersbolag. Vidare kan nämnas att det för merparten av värdepappersbolagen varken kommer att gälla något krav på kapitalbuffertar eller bruttosoliditet.

Särskild utredare: Ann-Christine Lindeblad
 
  © 2017 Jure AB