Utlänningslagen
� med kommentarer
   
 
Författare:Wikrén Gerhard , Sandesjö Håkan
Titel:Utlänningslagen � med kommentarer
Upplaga:12 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:1046 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139117452
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 1148 SEK exkl. moms

 

Utlänningslagen (2005:716) behandlar rätten för utlänningar att resa in i och vistas i Sverige och rätten att arbeta och studera här. Den innehåller också bestämmelser om avvisning och utvisning och i övrigt bestämmelser som är grundläggande för utlänningars rättsliga ställning. Lagens tillämpning regleras närmare i utlänningsförordningen och i föreskrifter som meddelas av Migrationsverket..

Innehållet i den tolfte upplagan av denna lagkommentar är aktualiserat fram till den 1 maj 2020. Efter publiceringen av den elfte upplagan har lagen ändrats i åtskilliga avseenden. Det gäller bland annat

• Genomförande av ICT-direktivet (2014/66/EU), 6 b kap.

• Genomförande av säsongsanställningsdirektivet (2014/36/EU), 6 c kap.

• Genomförande av student- och forskardirektivet (EU) 2016/801, 5 b kap.

Utöver utlänningslagen redovisas i lagkommentaren fyra andra lagar bland annat lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den s.k. tillfälliga lagen) och lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå, som träder i kraft när den tillfälliga lagen upphör att gälla. Vidare redogörs för EU-förordningar som är direkt tillämpliga i Sverige och andra rättsakter inom migrationsrätten, bland annat skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet.

Migrationsöverdomstolen har alltsedan 2006 meddelat ett stort antal vägledande avgöranden i mål enligt utlänningslagen. Dessa avgöranden redovisas fram till utgången av april 2020. Vidare redovisas ett stort antal rättsfall från bland annat EU-domstolen och Europadomstolen.
 
  © 2017 Jure AB