Skattelagstiftning 20:2
� Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2020
   
 
Författare:Rabe Gunnar
Titel:Skattelagstiftning 20:2 � Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2020
Anmärkning:
Upplaga:61 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:1125 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022091
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 553 SEK exkl. moms

 

Lagsamlingen, som nu utkommer för sextioförsta gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma
rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.

Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext för inkomstskattelagen och mervärdesskattelagen med.

I Skattelagstiftning finns alla väsentliga lagar på skatteområdet.

I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-anknytning, som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet, skatteflyktsdirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EU-fördraget med in- och utträdesartiklarna, EUF-fördraget, liksom OECD:s modellavtal.

Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden
för samtliga lagändringar.

Skattelagstiftning har särskilda innehållsförteckningar till inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen samt ett lagregister och ett omfattande sakregister för hela boken. Dessutom ingår ett tabellavsnitt med de vanligen efterfrågade sifferuppgifterna.
 
  © 2017 Jure AB