Arbetsrätt 2020 - Aktuella lagtexter 1 juli 2020
� Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
   
 
Författare:Åhnberg Lars
Titel:Arbetsrätt 2020 - Aktuella lagtexter 1 juli 2020 � Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
Upplaga:47 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:144 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789188121325
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 95 SEK exkl. moms

 

Arbetsrätt 2020 - 1 juli, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna:

• Medbestämmandelagen (MBL)
• Utstationeringslagen
• Lagen om anställningsskydd (LAS)
• Uthyrningslagen
• Främjandelagen
• Visselblåsarlagen
• Förtroendemannalagen
• Arbetstidslagen
• Semesterlagen
• Studieledighetslagen
• Föräldraledighetslagen
• Lagen om ledighet för näringsverksamhet
• Lagen om ledighet av trängande familjeskäl
• Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete
• Diskrimineringslagen
• Lagen mot diskriminering av deltid/visstid
• Sjuklönelagen
• Kvittningslagen
• Lagen om offentlig anställning (LOA)
• Lagen om rättegången i arbetstvister (LRA)

Arbetsrätt 2020 innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.

Fr o m den 1 april 2020:
• Följdändring i lagen om offentlig anställning (LOA) beroende på att riksdagen i fortsättningen ska välja en enda riksrevisor och en ställföreträdande riksrevisor med titeln riksrevisionsdirektör.

Fr o m den 7 april 2020:
• Med anledning av coronaviruset ändras sjuklönelagen så att regeringen ges möjlighet att meddela undantag från reglerna om arbetsgivares kostnader för sjuklön. Arbetstagare ska inte heller behöva lämna sjukintyg fr o m den sjunde kalenderdagen efter sjukanmälan och möjligheterna att kräva s k förstadagsintyg tas bort. Regeringen får rätt att själva besluta att de tidigare reglerna om sjukintyg ska återställas.
• Föräldraledighetslagen ändras så att anmälningstiden på en vecka vid tillfällig föräldrapenning inte gäller vid sjukdom eller smitta.

Fr o m den 30 juli 2020:
• Utstationeringslagen har gjorts till föremål för en omfattande omarbetning i samband med införandet av de senaste ändringarna i EU:s utstationeringsdirektiv. Möjligheterna att reglera villkor för utstationerade i kollektivavtal utvidgas. Lönen är inte längre begränsad till minimilön, fler villkorstyper än tidigare kan krävas med stöd av stridsåtgärder och likabehandlingsprincipen i uthyrningslagen ska även tillämpas vid utstationering. Dessutom förstärks skyddet ytterligare för långvarigt utstationerade.
• Följdändring i MBL beroende på ändringar i utstationeringslagen. Stridsåtgärder som vidtas mot den nya 19 § i utstationeringslagen är olovliga. Dessutom flyttas den tidigare utstationeringslagen 5 a § till 15 § och 16 §.
• Följdändring i LAS beroende på att 8 § i utstationeringslagen byter nummer till 23 §.
• Ändringar i uthyrningslagen som innebär att det vid utstationering av inhyrda arbetstagare införs en skyldighet för kundföretag att informera bemanningsföretag om vilka arbets- och anställningsvillkor som skulle gällt om arbetstagaren hade varit anställd direkt av kundföretaget. Det införs även en skyldighet att informera bemanningsföretaget i förväg innan inhyrd arbetskraft sänds till ett annat land inom EES eller Schweiz.
• Följdändring i lagen om rättegången i arbetstvister (LRA) beroende på att Sveriges Kommuner och Landsting bytt namn till Sveriges Kommuner och Regioner.


Med Arbetsrätt 2020 får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 144 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.
 
  © 2017 Jure AB