Avtalstolkning
   
 
Författare:Lehrberg Bert
Titel:Avtalstolkning
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:300 sid.
Förlag:Iusté
ISBN:9789198430905
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 364 SEK exkl. moms

 

Detta är en kombinerad handbok och lärobok om avtalstolk-ning.
I stort sett saknas lagregler i ämnet. I boken systematiseras de regler och principer som används i domstolarna på ett peda-gogiskt och klargörande sätt. Syftet är att underlätta såväl inlär-ningen som den praktiska användningen. Särskild vikt läggs vid de ändamål som motiverar och styr rättstillämpningen på områ-det.
Tolkning av avtal särhålls klart från utfyllning, som behand-las i ett särskilt kapitel. Den partsorienterade tolkningen, där endera partens avsikt eller intryck blir avgörande, hålls likaså klart isär från den uttrycksorienterade tolkningen, som fokuserar på parternas förklaringar, till exempel en kontraktstext. De olika perspektiv och kontextelement som beaktas vid tolkningen ge-nomgås systematiskt. Framställningen av regler och principer illustreras med ett omfattande rättsfallsmaterial. Denna nionde upplaga är utvidgad och upptar bland annat ett flertal nya vik-tiga rättsfall.

Bert Lehrberg är professor i civilrätt vid Uppsala universitet. Han har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också skiljeman och konsult i affärsjuridiska frågor samt förestår utbildnings- och konsultföretaget Iusté.
 
  © 2017 Jure AB