Dansk retspleje
   
 
Författare:Lindencrone Petersen Lars , Werlauff Erik
Titel:Dansk retspleje
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:848 sid.
Förlag:Karnov Group DK
ISBN:9788761941855
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Processrätt

Pris: 2416 SEK exkl. moms

 

Dansk retspleje er den eneste fremstilling i dansk retslitteratur, der giver en samlet lærebogs- og håndbogsmæssig gennemgang af hele retsplejen. Værket omfatter både civile retssager, fogedsager, skiftesager og straffesager og giver læseren et samlet overblik over de tværgående procesretlige principper.

EU-retten og grundrettighederne, herunder retten til adgang til domstolene og til retfærdig rettergang, er integreret i fremstillingen.


Målgruppe
Bogen kan både anvendes i teoretisk sammenhæng, f.eks. som lærebog, og som håndbog i det praktiske retsliv.


Om forfatterne
Lars Lindencrone Petersen, advokat, adj. professor, er forfatter og medforfatter til en række udgivelser inden for insolvens-, fuldbyrdelses- og procesretten og har i en årrække undervist som ekstern lektor i disse retsområder på Københavns Universitet og CBS, Handelshøjskolen i København. Efter en karriere ved domstolene, senest som landsdommer i Østre Landsret, indtrådte han den 1. januar 2008 som partner i advokatfirmaet Bech-Bruun. Han er adjungeret professor i jura ved Aarhus Universitet.

Erik Werlauff, advokat, professor, dr.jur., forsker og underviser ved Aalborg Universitet. Han er forfatter til en lang række erhvervsretlige fagbøger og artikler i danske og internationale fagtidsskrifter. Herudover rådgiver han virksomheder i juridiske spørgsmål og virker som voldgiftsdommer i danske og internationale sager. Han er medlem af Retsplejerådet med henblik på reformer af den civile retspleje i Danmark.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Indholdsfortegnelse

I. Domstolssystemet
A. Retssystemets institutioner
B. Retssystemets personel
C. Retsmøder, domme og aktindsigt i retsplejen

II. Civile retssager
A. Overvejelser før eventuel retssag
B. Anlæg af en civil retssag
C. Sagens forberedelse
D. Hovedforhandling
E. Dom og domsafsigelse
F. Specielle sagstyper (specialproces)
G. Retsmidler

III. Fogedsager
A. Introduktion
B. Umiddelbare fogedforretninger
C. Foreløbige retsmidler (arrest, forbud og påbud)
D. Udlæg
E. Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav
F. Tvister under fogedforretninger
G. Auktioner

IV. Skiftesager
A. Betalingsstandsning – faktisk eller som led i en rekonstruktionsbehandling
B. Frivillige gældsordninger
C. Rekonstruktionsbehandling
D. Konkurs
E. Gældssanering

V. Straffesager
A. Strafferetsplejens grundtræk (forskelle og ligheder mellem civilprocessen og straffeprocessen)
B. Efterforskningen
C. Straffeprocessuelle oplysnings- og tvangsmidler
D. Sigtedes forsvar
E. Påtaleopgivelse, tiltalefrafald og påtalebegrænsning
F. Sager, der behandles uden medvirken af domsmænd
G. Tilståelsessager – § 831-sager
H. Oprejsning og erstatning
 
  © 2017 Jure AB