Ds 2020:26 Bättre skydd för tekniska företagshemligheter
   
 
Titel:Ds 2020:26 Bättre skydd för tekniska företagshemligheter
Utgivningsår:2020
Omfång:145 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138251195
Serie:Ds, departementsserien nr. 2020:26
Ämnesord:Marknadsrätt , Straffrätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

Ett utvidgat straff­ansvar föreslås för vissa angrepp på företags­hemlig­heter. Detta föreslås ske genom att det införs två nya straff­bestämmelser:

1. om olovligt utnyttjande av företags­hemlighet och

2. om olovligt röjande av företags­hemlighet.

Utvidg­ningen omfattar endast företags­hemlig­heter av teknisk natur. Förslaget innebär att den krets av personer som omfattas av ansvar enligt lagen utvidgas något och att även exempelvis beman­nings­anställda kommer att omfattas av ansvaret. Den föreslagna kriminali­seringen syftar till att skydda företag och forsknings­institutioner från angrepp av personer med lovlig tillgång till företags­­hemligheter. Ett förstärkt straff­rättsligt skydd för företags­hemlig­heter av teknisk natur ska bidra till bättre förut­sättningar för företagande och teknisk utveckling, men även till att möta det hot som industri­spionage utgör mot svensk industri och det svenska samhället.
 
  © 2017 Jure AB