Skattelagstiftning 21:1 (NY UPPLAGA)
� Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2021
   
 
Författare:Rabe Gunnar
Titel:Skattelagstiftning 21:1 (NY UPPLAGA) � Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2021
Anmärkning:Utkommer preliminärt i januari 2021.
Upplaga:62 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:1158 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023982
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Skatterätt

Preliminärt pris: 554 SEK exkl. moms

 

Uppdaterad per den 1 januari 2021

Lagsamlingen, som nu utkommer för sextioandra gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.

Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext för inkomstskattelagen och mervärdesskattelagen med.

I Skattelagstiftning finns alla väsentliga lagar på skatteområdet.

I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-anknytning, som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet, skatteflyktsdirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EU-fördraget med in- och utträdesartiklarna, EUF-fördraget, liksom OECD:s modellavtal.

Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden för samtliga lagändringar.

Skattelagstiftning har särskilda innehållsförteckningar till inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen samt ett lagregister och ett omfattande sakregister för hela boken. Dessutom ingår ett tabellavsnitt med de vanligen efterfrågade sifferuppgifterna.
 
  © 2017 Jure AB