Festskrift till Jan Kleineman
   
 
Titel:Festskrift till Jan Kleineman
Utgivningsår:2021
Omfång:942 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238459
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Stockholm Centre for Commercial Law nr. 39
Ämnesord:Festskrifter , Förmögenhetsrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 1195 SEK exkl. moms

 

I augusti 2021 gick Jan Kleineman i pension från professuren i civilrätt vid Stockholms universitet. För att hedra Jan Kleinemans gärning
– som författare, föreläsare och handledare,
– som grundare av Juridisk Tidskrift (JT),
– som den avgörande kraften bakom Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL),
och
– som juridisk entreprenör i största allmänhet
har ett stort antal vänner, lärjungar och kolleger enats i att tillägna honom en festskrift.

Redaktionskommittén har bestått av f.d. justitierådet och ordförande i Högsta domstolen Stefan Lindskog, advokaten André Andersson styrelseordförande i SCCL, advokaten Axel Calissendorff och dekanus Jessika van der Sluijs, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.

Festskriften ges ut inom ramen för skriftserien vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). Jan Kleineman är idag ordförande för vetenskapliga rådet vid SCCL.

INNEHÅLL

Stockholm Centre for Commercial Law
– ett ledande forskningscentrum i Norden för kommersiell rätt
Peter Melz, Teresa Simon-Almendal och Jessika van der Sluijs

Beräkning av ersättning för ledningsrätt i befintlig byggnad
Elisabeth Ahlinder

Den juridiske forskers gennemslagskraft
– i samtid og eftertid
Mads Bryde Andersen

Mitt favoriträttsfall fyller 25 år – NJA 1995 s. 367 (Obligentia)
André Andersson

Eine Kritik des dynamischen Sachenrechts in zwölf Thesen
Christian von Bar

Om myndighetsutövning som förutsättning för det allmännas ansvar
Bertil Bengtsson

Skadeståndsansvar vid marknadsföring
– utomobligatoriskt och kontraktuellt
Ulf Bernitz

Commercial Dispute Resolution in a time
of Pandemic
Sir William Blair

Preliminary rulings – a mechanism in need of repair?
Thomas Bull

Reflektioner om slutförhandling i skiljeförfarande genom videokonferens mot en parts bestridande
Axel Calissendorff

Lösa upp eller hugga rakt igenom knuten?
Kerstin Calissendorff

Omprövning om igen – svårigheten att bestämma skadestånd vid personskada
Mia Carlsson

The Importance of Comparing in the Commercial Law of Contract
John Cartwright

Comparative Law and the Financial Markets. Some Methodological Reflections and Renewals
Kelly Chen

Connecting Britain and Sweden: the role of commercial practice and law
Sir Ross Cranston

Skiljeförfaranden under pandemin – praktiska erfarenheter, rättsliga förutsättningar, framtidsutsikter
Christer Danielsson

Något om bundenhet i samband med avtalsförhandling
Rolf Dotevall

Allt har sitt pris – också koldioxidutsläpp från fartyg?
Ellen J. Eftestøl

Ändrade förhållanden – en avtalsrättslig översikt i ljuset av covid-19-pandemin
Boel Flodgren

Legal harmonisation and the rise of the model law
Sir Roy Goode

Finansiell rådgivning och professionsansvaret – några exempel i senare engelsk rättspraxis
Lars Gorton

Gäller preskription av en fordran endast i förhållandet mellan borgenären och gäldenären?
Torkel Gregow

Uppförande av balkong på en fastighet som ägs av en bostadsrättsförening och de rättsliga konsekvenserna av att ta i bruk en balkong som omfattas av startbesked för byggåtgärder enligt plan- och bygglagen (2010:900) men där byggnadsnämnden ännu inte har gett slutbesked eller har beslutat annat
Ronney Hagelberg

Regeldanning i erstatningsretten – om hvilke regeldanningsspørsmål som er mindre egnet for domstolene
Birgitte Hagland

Advokatutredningar för privata företag och organisationer
Peder Hammarskiöld

Director Liability in Banks under Danish Law. Business as usual?
Jesper Lau Hansen

Något om överlåtelseförbud och överlåtelsebegränsningar
Johnny Herre

Kan ett straffprocessuellt prejudikat om omedelbarhetsprincipen begränsa den civilprocessuella ordinära interventionsrätten?
Lars Heuman

Vad menar SCC om iura novit curia?
Torgny Håstad

Det allmännas skadeståndsansvar för felaktig information
Svante O. Johansson

Kreditgivaransvaret vid gäldenärens betalningssvårigheter
Gertrud Lennander

Kvalificerad otillbörlighet – identifikation, genomsyn och lite annat
Stefan Lindskog

Divergerande rättighetsbedömningar i nordisk sakrätt – exemplet Danmark-Sverige
Patrik Lindskoug

Några tankar kring advokatens skadeståndsansvar vid transaktionsrådgivning
Anders Lundin

Den nordiska rättspragmatismens dynamik vid förändringar i samhällslivet
Claes Martinson

Nya förmånsrätter på grund av internationell rättsutveckling
Göran Millqvist

The Court of Justice of the European Union as an arbitrator in tax treaty disputes between the Member States?
Jérôme Monsenego

Något om vissa svårtolkade bestämmelser i aktiebolagslagens skadeståndskapitel
Erik Nerep

Om sysslomannaavtal
Annina H. Persson

Omfattningsvillkor eller biförpliktelse? Hur långt sträcker sig de tvingande reglerna i FAL?
Marcus Radetzki

Samspelet mellan rådgivningsansvaret och tillsynen över rådgivarna
Biörn Riese

Statens ersättningsskyldighet vid felaktig implementering. Något om EU-medlemsstats förverkligande av konventionsåtaganden
Jan Rosén

När Ronald Dworkin inte kom till Stockholm
Eric M. Runesson

Liability of credit rating agencies under Australian law
Rowan Russell

Om maktmissbruk, särskilt sammanblandning av roller
Claes Sandgren

Om att vara för kommersiell – några ord om tvesala
Johan Sandstedt

Indirekt tillfogad skada och skadeståndsrättsliga principer
Björn Sandvik

Hur skapas en allmän princip? Exemplet obehörig vinst
Mårten Schultz

Condictio indebiti – ett tankeexperiment
Patrik Schöldström

Klimatbelastande varor och köplagarnas påföljdssystem – och någonting helt lite om indirekta förluster
Lena Sisula-Tulokas

Ekonomi i rättsvetenskaplig forskning
Gustaf Sjöberg

Talet om ”bolagets intresse” som något mer än aktieägarnas intresse – i vems intresse?
Rolf Skog

Snitfladen mellem CISG del II og aftalelovens kapitel 1
Kasper Steensgaard og Torsten Iversen

Nogle retspolitiske bemærkninger om brugen af ”sagkyndige” dommere i forvaltningssager i Danmark
Jon Stokholm

Corporate, bank and sovereign insolvencies: why the difference?
Philip Wood

Soft law och reglering av hållbarhet: rättsteoretiska bidrag till diskursen om företagsstyrning och hållbarhet
Mauro Zamboni och Jori Munukka

Något om allmänt skadestånd inom arbetsrätten
Sören Öman

Förvaltningsrevisionen – ett viktigt institut i behov av reform?
Jessica Östberg

Jan Kleinemans juridiska skrifter 1987–2020
Sammanställt av Stina Bratt
 
  © 2017 Jure AB