Festskrift till Rolf Skog
� Festschrift in honour of Rolf Skog
   
 
Titel:Festskrift till Rolf Skog � Festschrift in honour of Rolf Skog
Utgivningsår:2021
Omfång:1272 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025245
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 1800 SEK exkl. moms

 

I sina befattningar vid bland annat Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Justitiedepartementet, Aktiemarknadsnämnden och OECD har Rolf Skog under tre decennier varit en av förgrundsgestalterna inom utvecklingen av den moderna bolagsrätten och i bolagsstyrningsdebatten i såväl Sverige som Europa.

Rolfs bidrag till rättsvetenskapen, såväl som till utvecklingen av svensk bolags- och aktiemarknadsrätt, kan inte överdrivas, och i denna festskrift hyllas han av vänner och kolleger.

Boken innehåller ett åttiotal bidrag skrivna av närmare 100 författare från 15 länder, och behandlar ett brett spektrum av aktie- och aktiemarknadsrelaterade frågor.


Redaktionskommitté:
Ronald J. Gilson, Mats Isaksson, Erik Lidman Johan Munck och Erik Sjöman


Innehåll:

· Lars Afrell - Kontohavare, kanske aktieägare

· Manne Airaksinen - Is a shareholder an owner of a limited liability company?

· Paul Krüger Andersen - Om selskabskapital og iværksættere – Det danske eksperiment med iværksætterselskaber

· André Andersson - Participating debentures – gengångare från historien eller moderna och flexibla investeringsinstrument?

· Sten Andersson - Så ska aktiebolag kunna röra sig över EU:s inre gränser – en orientering om det senaste EU-direktivet och dess bakgrund

· Jens Andreasson - En rättslig kartläggning av den svenska företagsobligationsmarknaden

· Niklas Arvidsson & Per Samuelsson - Ett och annat om vinstsyftet, generalklausulen, företagsvärdering och likhetsprincipen

· Ulf Aspenberg - Självreglering i praktiken: Utövad av Aktiemarknadsnämnden

· Marco Becht - Loyalty Shares with Tenure Voting: The New Dual Class?

· Andri Fannar Bergþórsson - Can Real Transactions Constitute Market Manipulation?

· Jan-Mikael Bexhed - Svensk förvaltningsprocess och rätten till rättvis rättegång

· Marcello Bianchi - The inconclusive efforts for harmonizing the discipline of related party transactions in Europe: my own story

· Hanne Søndergaard Birkmose & Karsten Engsig Sørensen - D&O insurances and their implications for Danish company law

· Ragnar Boman - Juridik och empiri, eller, Behöver man veta vem som äger företagen?

· Tore Bråthen - The Myth of Shareholder Ownership – the Norwegian Legal Perspective

· Dan Brännström - En ny revision i det allmännas tjänst

· Urban Båvestam - Minoritetsaktieägares anspråk på ersättning i tvångsinlösenförfaranden

· Serdar Çelik and Gül Demirtaş - Corporate Bond Investors and the Reliance on Credit Ratings

· Blanaid Clarke - Senior Executive Accountability in the Financial Services Sector – An Irish Case Study

· Charlie Crawshay & John Dovey - The application of the Takeover Code in the United Kingdom to material adverse change conditions

· Johan Danelius - Aktieägande och aktieinnehav som förutsättningar för tvångsinlösen

· Paul Davies - From Free Will to Duties of Vigilance: Corporate Liability for Wrongdoing

· Adriana de la Cruz, Alejandra Medina & Yun Tang - Institutional ownership in today’s equity markets

· Carmine Di Noia - How loyal to corporate governance are loyalty shares? Food for thought from the Italian experience

· Rolf Dotevall - Något om ett aktiebolags onda tro

· Rolf Eidem - Aktieägande bland de anställda - inte bara en fråga om pengar!

· Thomas Erhag - Dags att ta socialavgiftsflykt på allvar? - om regleringskonkurrens och personrörlighet i internationella företag

· Guido Ferrarini & Shanshan Zhu - Is there a role for benefit corporations in the new sustainable governance framework?

· Ronald J. Gilson - Corporate Governance versus Real Governance

· Jesper Lau Hansen - The Mandatory Bid Rule: Still Unnecessary, Unjustifiable and Inefficient After All These Years

· Mikael Hansson - Självreglering och självklarheter

· Søren Friis Hansen - Abuse of companies in EU Law - from a Nordic Perspective

· Jakob Heidbrink - Svenska kyrkan som offentligrättslig korporation

· Magnus Henrekson - Ägarbeskattningen och börsföretagens kontrollägande: Från stiftelseägande till kontrollägande via direktägda holdingbolag

· Johnny Herre - Något om rättegångskostnader i tvångsinlösenförfaranden

· Bo Hjalmarsson - Stiftelser – ett verksamhetsområde i utveckling?

· Eva Hägg, Patrik Marcelius & Emil Boström - Budgivare, närstående eller finansiär? En rättslig diagnos av en grumlig självbild

· Elif Härkönen - Institutional Investors and Sustainability-Related Stewardship Responsibilities

· Mats Isaksson - Bolagsstyrning – en samhällsekonomisk reflektion

· Svante Johansson - Aktiekapitalets vara eller inte vara

· Ville Kajala - Takeover Rules at the Intersection of Company Law and Securities Law

· Hideki Kanda - Recent Developments in Corporate Governance in Japan

· Masato Kanda - Revision of the corporate governance code in Japan

· Arne Karlsson - Ett bolagsstyrningens universalgeni

· Jan Kleineman - Floodgateargumentet – rättskällekampen mellan Aktiebolagskommittén och lagförarbetena

· Björn Kristiansson - Leo-lagen, Koden och incitamentsprogrammen

· Per Lekvall - On Company Purpose, Directors’ Duties and Corporate Sustainability

· Erik Lidman, Lars Hörngren & Gustaf Sjöberg - The purpose of the corporation: a contractarian perspective

· Stefan Lindskog - Något om tolkning och jämkning av bolagsordningar och andra associationskonstitutioner

· Magnus Lindstedt - Poison pills och andra amerikanska åtgärder till försvar mot offentliga uppköpserbjudanden och kontrollägarskiften från ett svenskt perspektiv

· Marianne Lundius - Något om förfarandet i Aktiemarknadsnämnden

· Annika Lundius - Bundna aktier ett minne blott?

· Dick Lundqvist - Några frågor avseende budgivarens ansvar för finansieringen av ett offentligt erbjudande på den svenska aktiemarknaden

· Wilhelm Lüning - Två smala frågor rörande bolagsstämma i aktiebolag

· Jonathan R. Macey - Securities regulation and class warfare

· Claes Martinson - Aktiefordringsägare och aktionärer – terminologiska verktyg i det juridiska tänkandet?

· Colin Mayer - The Governance of Corporate Purpose

· Lars Milberg - Bolagsstyrning ur ett minoritetsägarperspektiv - några nedslag i verkligheten

· Göran Millqvist - Aktier utan aktiebrev – en blind fläck i bolagsrätten?

· Johan Munck - Några kvarstående problem i mål angående inlösen av minoritetsaktier

· Erik Nerep - Något om aktieägartillskottet - en främmande fågel i aktiebolagsrätten

· Mette Neville - Corporate Governance and Strategic Change in SMEs in a Digital Age – the Board as a Digital Catalyst?

· Alessio Pacces - The Promise of EU Securities Regulation for a Sustainable Corporate Governance

· John Plender - Alignment of managers’ and shareholders’ interests – a quixotic and value destroying aspiration

· Carl-Johan Pousette - Något om artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen ur ett svenskt perspektiv

· Wolf-Georg Ringe - ESG investor engagement and Coalition-Building

· Ulrich Seibert - Covid-19 and the Virtual AGM

· Matti Sillanpää - Poison pill or not – When an admissible mandatory bid rule in the Articles of Association becomes an illegitimate poison pill and is therefore null and void

· Erik Sjöman - Aktiemarknadsnämnden som lagtolkare

· Elias Skog & Karin Ydén - Självregleringens roll i ett förändrat regelklimat

· Daniel Stattin - Aktiemarknadsnämndens bidrag till aktiemarknadsrättens utveckling

· Bo Svensson - Utdelning i aktiebolag under likvidation

· Carl Svernlöv - Uttag ur aktiebolag som förbjudet lån

· Christoph Teichmann - The Before and After Princple: Employee Participation in the European Company (SE)

· Steen Thomsen - Is WACC out of Whack? Capital Costs and Short-Termism

· Sven Unger - Börsbolagets bolagsstämma: förr, nu - och sedan?

· Martin Winner - Does the European Union have a mandatory bid rule?

· Jaap Winter - Sustainable Corporate Governance and the Takeover Bids Directive

· Ola Åhman - En avhandling om likabehandling av målbolags aktieägare vid offentliga uppköpserbjudanden

· Jessica Östberg - Om konkurrensförbudet för styrelseledamöter
 
  © 2017 Jure AB