SOU 2021:64 Ersättning till brottsoffer
   
 
Titel:SOU 2021:64 Ersättning till brottsoffer
Utgivningsår:2021
Omfång:444 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152501801
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:64
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 791 SEK exkl. moms

 

Utredningens huvud­sakliga uppgift har varit att utreda brotts­offers rätt till skade­stånd och deras möjlig­het att få ut sådan ersätt­ning. Det uttalade syftet med upp­­draget har varit att stärka brotts­offers ställning och att minska skade­verk­ningarna av brott.

Uppdraget kan samman­fattas i fyra huvud­frågor:

1. I vilken utsträckning bör nivåerna på kränk­nings­ersättning höjas?

2. I vilken utsträckning bör polisers och vissa andra yrkes­gruppers rätt till kränk­nings­ersättning utvidgas?

3. Hur kan efter­levande anhörigas rätt till ideellt skade­stånd stärkas?

4. Hur bör reglerna om förbud mot utmät­ning av skade­stånd med anledning av ett frihets­berövande ändras för att i större utsträck­ning möjlig­göra utmät­ning till förmån för brotts­offer?

I anslutning till den fjärde frågan har utred­ningen också tagit upp frågan om en ändrad företrädes­​ordning vid utmätning av lön m.m.
 
  © 2017 Jure AB