SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk
   
 
Titel:SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk
Utgivningsår:2021
Omfång:527 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789152501887
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2021:68
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 791 SEK exkl. moms

 

Betänkande av Gängbrottsutredningen.

Utredningens förslag i detta betänkande innebär i korthet följande:

- Straffen för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning respektive grov utpressning skärps.

- Kvalifikationsgrunder införs för grov allmänfarlig ödeläggelse.

- Vid bedömningen av ett brotts straffvärde ska det särskilt beaktas om ett numerärt överläge utnyttjats.

- Det ska vid bedömningen av straffvärdet anses synnerligen försvårande om ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person har innefattat användning av skjutvapen eller sprängämnen och begåtts på allmän eller liknande plats.

- Detsamma ska gälla om angreppet haft bakgrund i en konflikt mellan grupper i vilken skjutvapen eller sprängämnen använts, eller varit ägnat att framkalla en konflikt av sådant slag.

- Straffbestämmelsen avseende människoexploatering utvidgas till att omfatta utnyttjade av någon i brottslig verksamhet.

- En ny straffbestämmelse införs som kriminaliserar att involvera personer under 18 år i brottslig verksamhet.

- Straffet skärps för försäljning av narkotika och för befattning med narkotika som är avsedd att säljas.

- Beställning av narkotika för eget bruk kriminaliseras såsom försöksbrott.

- En presumtion för häktning ska gälla vid misstanke om brott med ett minimistraff om fängelse i ett år och sex månader i stället för som i dag två års fängelse.

- Återfall i brott ska i ökad utsträckning leda till strängare straff.
 
  © 2017 Jure AB