Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2021-22 Nr 1
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2021-22 Nr 1
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2021
Omfång:290 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT212201
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2021/22:1
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 291 SEK exkl. moms

 

Innehåll nr 1 2021/22

Artikel

s. 3 Rätt till försäkringsersättning för avbrott i näringsverksamhet på grund av covid-19-pandemin. En jämförelse av tolkningen av försäkringsavtal enligt engelsk och svensk rätt utifrån ett par aktuella fall
Boel Flodgren och Eva Lindell-Frantz

s. 29 Rikets säkerhet eller risk för tortyr? Om EKMR:s förbud mot refoulement är absolut vid allvarligt säkerhetshot
Ninke Liebert

s. 48 Skall frågan om fordrans uppkomst betraktas som en fråga? – Om Jonatan Schytzers avhandling avseende vissa frågor i insolvensrätten
Claes Martinson


Expertgranskad artikel

s. 68 Uppstallning av häst och jordabalkens hyresregler
Marianne M. Rødvei Aagaard

s. 103 Placering av förvarstagna utlänningar i kriminalvårdsanstalt, häkte och polisarrest. Del I, grunderna för placeringen
Simon Andersson

s. 137 Kasuistiska myndighetsföreskrifter som hinder för proportionalitet? Exemplet Försäkringskassans föreskrifter FKFS 2019:1 om försäkringsmedicinska utredningar
Lena Enqvist

s. 159 Associationsrättsliga principer och mänskliga rättigheter. Uteslutning ur ideell förening som är fackförening, arbetstagares föreningsrätt och fackföreningars oberoende
Niklas Selberg


Rättsfall

s. 193 Omtolkning av officialservitut?
Amelia Krzymowska

s. 204 En bostadsrätt är lös egendom och dess ägare är dess ägare – NJA 2020 s. 384
Mikael Mellqvist

s. 217 Teliamålet om korruption – vilka lärdomar och slutsatser kan dras?
Claes Sandgren

s. 225 Finns det ett samband mellan fredspliktsreglerna och principerna om kollektivavtalskonkurrens?
Erik Sinander


Skiljedomsrätt

s. 241 Det glömda (eller gömda) partsperspektivet i rätten till ett fysiskt skiljeförfarande – förväntningar, perceptioner och högre (rätts)värden
Ylli Dautaj


Recension

s. 258 Johanna Chamberlain, Integritet och skadestånd – Om skyddet för personuppgifter och privatliv i svensk rätt (ak.avh.), Iustus förlag 2020, 479 s.
Eva Lindell-Frantz

s. 270 Daniel Kahneman, Olivier Sibony och Cass R. Sunstein, Brus. Det osynliga felet som stör våra bedömningar – och vad du kan göra åt det, Volante 2021, 459 s.
Claes Sandgren

s. 275 Jan Kjellgren & Ingrid Arnesdotter, Proaktiv användning av rätten, Studentlitteratur 2021, 172 s.
Rolf Dotevall


Debatt
s. 278 EU-advokatens överklagande (HD:s dom i mål Ö 5910-20)
Jakob Heidbrink
 
  © 2017 Jure AB