Norsk spesiell strafferett
   
 
Författare:Matningsdal Magnus
Titel:Norsk spesiell strafferett
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:614 sid.
Förlag:Fagbokforlaget
ISBN:9788245035148
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Straffrätt , Utländsk rätt

Pris: 1032 SEK exkl. moms

 

I denne boken behandles de fleste sentrale straffebudene i straffeloven. Etter en innledende omtale av typiske trekk ved oppbygningen av de enkelte straffebud behandles bestemmelsene om:

- narkotika og doping

- kroppskrenkelse og kroppsskade (legemsfornærmelse og -beskadigelse), provokasjon og retorsjon

- drap, uaktsom betydelig kroppsskade og uaktsomt drap

- mishandling i nære relasjoner

- samtykke til legemskrenkelser

- voldtekt, seksuell omgang med barn, misbruk av overmaktsforhold for å oppnå seksuell omgang, seksuell omgang med innsatte i institusjon mv., seksuell handling uten samtykke eller med barn under 16 år og seksuelt krenkende atferd

- tyveri og underslag

- ran og utpressing

- heleri og hvitvasking

- brukstyveri av motorvogn mv.

- skadeverk

- bedrageri, forsikringsbedrageri, svikaktig dobbeltsalg og krenkelse av sikkerhetsrett

- korrupsjon, påvirkningshandel og økonomisk utroskap

- falsk forklaring


For de straffebudene som behandles i denne boken, viderefører straffeloven 2005 stort sett tidligere rettstilstand. Det gjøres hele tiden klart hva som eventuelt er endret i forhold til straffeloven 1902. Både tidligere rettspraksis og nyere høyesterettspraksis fram til 1. oktober 2020 er behandlet. Ved de fleste straffebudene er det også foretatt en grundig behandling av straffutmålingsspørsmål og prosessuelle spørsmål som det aktuelle straffebudet reiser. Det er også gjort utførlig rede for lovgivers standpunkt til et eventuelt nytt straffenivå. Boken inneholder doms-, saks- og lovregister.


Magnus Matningdal har vært professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen der han i en periode på ca. 25 år holdt de fleste forelesningene i strafferett og straffeprosess. Han har vært dommer siden 1989, fra og med 1997 i Høyesterett der han nå er eldste dommer.
 
  © 2017 Jure AB