Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok XIII
   
 
Författare:Göthlin Sara , Lindgren Tove , Schultz Mårten , red.
Titel:Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok XIII
Utgivningsår:2022
Omfång:673 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238664
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Stockholm Centre for Commercial Law nr. 40
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 840 SEK exkl. moms

 

Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och symposier. I föreliggande skriftserie presenteras fortlöpande bidrag från Centrets verksamhet.

Sedan 2007 har Stockholm Centre for Commercial Law varit ett nav i den svenska forskningen i kommersiell rätt. Centrets forskare har genom åren publicerat åtskilliga böcker och uppsatser. Denna årsbok – som nu ges ut för tolfte gången – sammanställer uppsatser som Centrets medarbetare har publicerat under året men innehåller också nytt material. Syftet med dessa årsböcker är att visa på bredden i verksamheten vid Centret och att ge en möjlighet för de anslutna forskarna att få en bredare spridning av sina resultat. I denna volym är många av den kommersiella rättens områden representerade. Här återfinns uppsatser i avtalsrätt, allmän förmögenhetsrätt, bolagsrätt, europarätt, fastighetsrätt, försäkringsrätt, processrätt, obeståndsrätt, skadeståndsrätt, skatterätt, skiljemannarätt och interdisciplinära ämnen.

INNEHÅLL:

Förord
Mårten Schultz

Stockholm Centre for Commercial Law – ett ledande forskningscentrum i Norden för kommersiell rätt
Peter Melz, Teresa Simon-Almendal och Jessika van der Sluijs

Beräkning av ersättning för ledningsrätt i befintlig byggnad
Elisabeth Ahlinder

Skadeståndsansvar enligt unionsrätten
Ulf Bernitz

Minoritetsaktieägares anspråk på ersättning i tvångsinlösenförfaranden
Urban Båvestam

Omprövning om igen
– svårigheten att bestämma skadestånd vid personskada
Mia Carlsson

Comparative Law and the Financial Markets
- Some Methodological Reflections and Renewals
Kelly Chen

Swedish Arbitration-Related Case Law 2020-2021
Christer Danielsson

Forskningsrapport om juridiska aspekter av digitala valutor
- En förmögenhetsrättslig studie
Emil Elgebrant

Omförhandling av avtal – några rättsliga faktorer med utgångspunkt från engelsk rätt
Lars Gorton

Sustainable Finance and Law
– Thoughts on an Emerging Field of Legal Studies
Sara Göthlin

Metodutvecklingen inom doktrinen
Lars Heuman

Bolagsstyrning, samhällsekonomin och de klimatpolitiska målen
Mats Isaksson

Ospecificerade samlade störningskrav
- Om möjligheterna till ersättning för produktivitetsförluster i entreprenadprojekt
Sanna Johansson

Floodgateargumentet – rättskällekampen mellan Aktiebolagskommittén och lagförarbetena
Jan Kleineman

Kreditgivaransvaret vid gäldenärens betalningssvårigheter
Gertrud Lennander

Jämkning av familjerättsliga avtal med stöd av 36 § avtalslagen
- Den oskäliga skifteslikviden
Tove Lindgren

Aktier utan aktiebrev – en blind fläck i bolagsrätten?
Göran Millqvist

Det komplexa sambandet mellan statsstöd och miljöskatter – exemplet av differentierade punktskatter på fossil och biodiesel
Jérôme Monsenego

Hävning krävs trots svävarvillkor
- Kommunens hävningsförklaring
Jori Munukka

Omfattningsvillkor eller biförpliktelse?
- Hur långt sträcker sig de tvingande reglerna i FAL?
Marcus Radetzki

Statens ersättningsskyldighet vid felaktig implementering
- Något om EU-medlemsstats förverkligande av konventionsåtaganden
Jan Rosén

Statsvetarna och korruptionen – en rättsvetenskaplig kritik
Claes Sandgren

Om att vara för kommersiell – några ord om tvesala
Johan Sandstedt

Hur skapas en allmän princip? Exemplet obehörig vinst
Mårten Schultz

Ekonomi i rättsvetenskaplig forskning
Gustaf Sjöberg

Förvaltningsrevisionen – ett viktigt institut i behov av reform?
Jessica Östberg
 
  © 2017 Jure AB