Arbetsrätt 2023 - Aktuella lagtexter 1 januari 2023
� Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
   
 
Författare:Åhnberg Lars
Titel:Arbetsrätt 2023 - Aktuella lagtexter 1 januari 2023 � Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
Upplaga:52 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:160 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789188121486
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 105 SEK exkl. moms

 

Arbetsrätt 2023 - 1 januari, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna:

• Medbestämmandelagen (MBL)
• Utstationeringslagen
• Lagen om anställningsskydd (LAS)
• Uthyrningslagen
• Främjandelagen
• Visselblåsarlagen
• Förtroendemannalagen
• Arbetstidslagen
• Semesterlagen
• Studieledighetslagen
• Föräldraledighetslagen
• Lagen om ledighet för näringsverksamhet
• Lagen om ledighet av trängande familjeskäl
• Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete
• Diskrimineringslagen
• Lagen mot diskriminering av deltid/visstid
• Sjuklönelagen
• Kvittningslagen
• Lagen om offentlig anställning (LOA)
• Lagen om rättegången i arbetstvister (LRA)

Arbetsrätt 2023 innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.


Fr o m den 30 juni 2022, men tillämpas först fr o m den 1 oktober 2022:
• Ändringar i LAS, 2, 2 a–d, 3–4, 4 a–b, 5, 5 a, 6 c, 7, 7 a–b, 15, 22, 25, 33, 33 d, 34–36, 38 a och 43 §§
Ett flertal ändringar i LAS, som har sin utgångspunkt i Januariavtalet och är i enlighet med den principöverenskommelse om en reformerad arbetsrätt och ett nytt omställningsstudiestöd, som arbetsmarknadens parter på den privata arbetsmarknaden slutit.
Ändringarna innebär bl a att:
• Begreppet saklig grund för uppsägning ersätts av sakliga skäl
• Ett utökat undantag från turordningen införs
• Anställningen består ej under tvist om ogiltighet av uppsägningen
• Turordningsregler införs vid sänkt sysselsättningsgrad (s k hyvling)
• Särskild visstidsanställning ersätter allmän visstidsanställning
• Anställningsavtal på heltid ska vara norm
• Uthyrda arbetstagare får ökade möjligheter till tillsvidareanställning


Fr o m den 2 augusti 2022:
• Nya bestämmelser i föräldraledighetslagen som innebär vissa rättigheter när en förälder av omsorgsskäl begär flexibla arbetstider, i form av exempelvis distansarbete eller flexibel arbetstid. Det införs också förbud för arbetsgivaren att utsätta arbetstagare för repressalier. Dessutom får Diskrimineringsombudsmannen en utökad rätt att föra talan för enskilda arbetstagare.

• I lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl införs också ett repressalieförbud. Diskrimineringsombudsmannen får även här en utökad rätt att föra talan.


Fr o m den 1 januari 2023:
• Ändringar i LAS p g a att den s k LAS-åldern, dvs rätten att kvarstå i anställningen, höjs från 67 år till 69 år.


Med Arbetsrätt 2023 får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 160 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.
 
  © 2017 Jure AB