Arbetsmiljö 2024
� Aktuella författningar 1 januari 2024
   
 
Författare:Åhnberg Lars
Titel:Arbetsmiljö 2024 � Aktuella författningar 1 januari 2024
Upplaga:31 uppl.
Utgivningsår:2024
Omfång:174 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789188121592
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 105 SEK exkl. moms

 

Arbetsmiljö 2024 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse den 1 januari 2024.

Arbetsmiljö 2024 innehåller även ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter:

• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Organisatorisk och social arbetsmiljö
• Arbetsplatsens utformning
• Första hjälpen och krisstöd
• Belastningsergonomi
• Buller
• Ensamarbete
• Minderårigas arbetsmiljö
• Gravida och ammande arbetstagare
• Anteckningar om jourtid, övertid och mertid
• Arbetsanpassning
• Användning av arbetsutrustning
• Byggnads- och anläggningsarbete
• Kemiska arbetsmiljörisker
• Hygieniska gränsvärden
• Åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön
• Arbete vid bildskärm
• Arbete med djur
• Arbete i stark värme
• Medicinska kontroller i arbetslivet (ÄNDRAD)
• Användning av personlig skyddsutrustning


I den nya utgåvan har en mindre följdändring gjorts i arbetsmiljölagen med giltighet fr o m
2 juli 2023.

Dessutom har ändringar gjorts i följande arbetsmiljöföreskrifter:

• Bilaga 10 och 11 till ”Medicinska kontroller i arbetslivet” (AFS 2019:3) fr o m 5 april 2024. Dessa bilagor återges dock ej i författningssamlingen.

• Arbetsmiljöverket har 15 september 2023 beslutat om en helt ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) som träder i kraft 1 januari 2025. Man har bearbetat och sorterat om samtliga 2300 paragrafer i de nu gällande AFS-föreskrifterna och placerat in dessa i 15 helt nya AFS, de nuvarande föreskrifterna kommer att upphävas. De flesta paragrafer har flyttats till olika ställen i de nya föreskrifterna, andra har strukits eller ersatts. Huvudprincipen har varit att skyddsnivån inte ska sänkas och att kravnivån inte ska höjas, med undantag för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare, där det har tillkommit nya regler.

De nya AFS-föreskrifterna kommer att presenteras i en specialutgåva av Arbetsmiljö 2024 som utkommer senare i år.


Med Arbetsmiljö 2024 får du de viktigaste arbetsmiljöreglerna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 174 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för skyddsombud.
 
  © 2017 Jure AB