Festskrift till Mikael Möller
   
 
Titel:Festskrift till Mikael Möller
Utgivningsår:2024
Omfång:669 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177372592
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Förmögenhetsrätt , Insolvensrätt

Pris: 980 SEK exkl. moms

 

Mikael Möller, professor emeritus i civilrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, hyllas med denna festskrift.


Innehåll

Hans Andersson Miljöansvar vid konkurs – ett förslag till lösning

Håkan Andersson Skadebegreppet – en tematisk differentiering

Lars-Henrik Andersson Om tillstånd och fortsatt drift

Ingrid Arnesdotter Generell tredjemanspant i konsumentförhållanden

Henrik Bellander Uppkomst och fall. En processualists tankar om medansvar för rättegångskostnader (NJA 2020 s. 526)

Bertil Bengtsson Allemansrätten och grundlagen

Markus Ehrenpil AB Kreuger & Tolls participating debentures. Kan en beståndsdel i en finansiell härdsmälta utgöra bot vid företagsrekonstruktion?

Hans Eklund & Sverker Scheutz Skriftlig färdighetsträning för blivande jurister. En lägesrapport från Uppsala och några allmängiltiga reflektioner

Lars Gorton Sjöpanträtt och Shipsale 22

Torkel Gregow Kritiska synpunkter på rättsfallet NJA 2013 s. 894

Ulf Göranson Färgstarka uppsaliensiska lärostolsprofessorer i civilrätt under 1900-talet

Joakim Hedström & Erik Selander Återvinning vid konstaterad insolvens och fortsatt betalningsoförmåga

Erik Hellström Några tankar med anledning av ett svenskt genomförande av EU:s förslag till direktiv avseende prepack-förfaranden

Ronny Henning När hyra är byggentreprenad och arrende är tjänstekoncession

Torgny Håstad Utgångspunkten för preskription vid kontraktsbrott

Torbjörn Ingvarsson Civilrättsliga verkningar av korruption

Marie Karlsson-Tuula & Johan Lorentzon Värdering av tillgångar i svensk och finsk rätt vid rekonstruktioner

Marek Keller Abandonering och tid

Mikael Kubu Någon måste gå först – praktiska erfarenheter avseende planförhandling

Stefan Lindskog Något om konkursgäldenären och konkursen

Jonas Malmberg Myten om ideella föreningar

Claes Martinson En teori om rättslig inbäddning – illustrerad med exemplet immaterialrättigheter i konkurs

Viðar Már Matthíasson Återvinning av betalning av skuld i förtid – en berättelse från norra Atlanten

Mikael Mellqvist Insolvensrättsliga strukturer

Göran Millqvist Konnexitet och retentionsrätt

Staffan Myrdal Entreprenadens grundförutsättningar och entreprenadavtalets särdrag

Annina H. Persson Om snabbspår för mikroföretag i spansk rätt

Hans Renman Något om plansammanträdet

Joel Samuelsson Objektivt och subjektivt i entreprenadavtalstolkningen

Johan Schelin Ett internationellt fartygskreditregister?

Harry Schüssler Får det lov att vara en enpetare? Om små otillåtna köp på aktiemarknaden

Jonatan Schytzer Konkursundantaget i verksamhetsövergångsreglerna.
Gäller undantaget även vid rekonstruktion genom konkurs?

Daniel Stattin Wrongful trading

Peter Strömgren ”Inrättad för industriell verksamhet”. Något om industritillbehör de lege lata

Christer Svartström & Pekka Jaatinen An Example of the Collision of Illegal State Aid Rules,
The Principle of Effectiveness of EU Law and the National Insolvency Framework

Paul Varul & Annemari Õunpuu Impact of Nordic-Baltic Insolvency Network
Recommendations in Estonian Insolvency Legislation

Laila Zackariasson Kommittents rätt att ta över kommissionärens anspråk på medel som avskilts hos tredje man.
Anteckningar med anledning av NJA 2022 s. 311 ”Den kinesiska investeringen”

Stefan Zetterström ”Sjöboden” – någonstans i Värmland

Rolf Åbjörnsson Hur lagstiftningen bidrar till att öka den ekonomiska brottsligheten!

Anders Ørgaard Forældelse af omstødelseskrav – kommentar til U 2022.3557 H

Mikael Möllers publikationer 1985–2023 Sammanställd av Jonatan Schytzer
 
  © 2017 Jure AB