SOU 2002:71 Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer
   
 
Titel:SOU 2002:71 Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2004:1. Se även prop. 2002/03:70 och prop. 2005/06:138.
Utgivningsår:2002
Omfång:132 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217392
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Personsäkerhetsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:71
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 168 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet föreslås en nationell handlingsplan mot våld i nära relationer. Planen innefattar ett antal myndighetsuppdrag och åtgärder som syftar till att förstärka skyddet för våldsutsatta kvinnor och andra närstående. Planen innehåller också en ökad ekonomisk satsning på kvinnojourerna. Dessutom föreslås en särskild nationell samordnare. Utöver handlingsplanen föreslås att personer som utsätts för hot och förföljelse skall kunna bli folkbokförda i särskild ordning, s.k. skyddad folkbokföring. Vidare föreslås att en bestämmelse införs i skadeståndslagen om skyldighet för gärningsmannen att ersätta målsägandens kostnader för olika skyddsåtgärder, t.ex. flyttning, byte av lås och ändring av telefonabonnemang. Domstolen föreslås kunna besluta om besöksförbud i ett brottmål om relationsvåld i samband med påföljdsbestämningen. Här föreslås även en ändring i namnlagen som syftar till att göra det lättare att byta efternamn på ett barn i de fall ena föräldern eller barnet utsatts för allvarliga angrepp från den andre förälderns sida och det finns risk för nya angrepp.
 
  © 2017 Jure AB