EU & Straffrätten
� Studier rörande den europeiska integrationens betydelse för den svenska straffrätten
   
 
Författare:Asp Petter
Titel:EU & Straffrätten � Studier rörande den europeiska integrationens betydelse för den svenska straffrätten
Utgivningsår:2002
Omfång:335 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:917678519X
Produkttyp:Inbunden
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 91
Ämnesord:Straffrätt , EU-rätt

Pris: 418 SEK exkl. moms

 

Sedan Sverige år 1995 blev medlem av den Europeiska unionen har det blivit allt tydligare att den europeiska integrationen har betydelse för den svenska straffrätten på flera olika sätt. I sammanhanget kan bl.a. pekas på det straffrättsliga samarbete som bedrivs under den tredje pelaren, men också på att det redan av EG-rätten under den första pelaren följer vissa krav på den nationella straffrätten.

I denna bok ges en övergripande översikt över arbetet på tredjepelarområdet samt en utförlig diskussion och analys av frågor som uppstår till följd av de krav som ställs på straffrätten under den första pelaren. I bokens huvudkapitel diskuteras frågor som rör normkonflikter mellan EG-rätt och nationell straffrätt. Kapitlet innehåller förutom en genomgång av EG-domstolens praxis en analys av olika frågor som nationella domstolar ställs inför när normkonflikter aktualiseras i nationella brottmål. Boken innehåller också en analys av vad principen om EG- (eller EU-)rättskonform tolkning innebär på straffrättens område samt en behandling av problem hänförliga till förekomsten av blankettstraffbud som kriminaliserar överträdelser av EG-rättsliga regler.
 
  © 2017 Jure AB