Företagets rättigheter
� om bevisning och processuell samverkan vid utredning av konkurrensbrott m.m.
   
 
Författare:Lundqvist Ulf
Titel:Företagets rättigheter � om bevisning och processuell samverkan vid utredning av konkurrensbrott m.m.
Utgivningsår:2000
Omfång:372 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784096
Ämnesord:Marknadsrätt , Processrätt

Pris: 498 SEK exkl. moms

 

Konkurrenslagens uppbyggnad med den indispositiva tvistemålsprocessen som förebild är ifrågasatt till följd av den rättsutveckling som ägt rum i regi av EG-domstolen och Förstainstansrätten. Skillnaderna är särskilt framträdande på fyra punkter där EG-domstolen tillämpat straffprocessuella rättsgrundsatser.

För det första saknar företaget en skyldighet att vara verksam i förfarandet till egen nackdel enligt EG:s konkurrensrätt. Huvudregeln synes den motsatta enligt konkurrenslagen där företaget under hot om sanktioner kan föreläggas t.ex. att utge skriftlig bevisning till företagets nackdel.

För det andra upprätthåller EG-domstolen ett strikt förbud att använda korrekt åtkommen information mot företaget i ett annat förfarande än det pågående om konkurrensbrott. Det är högst tveksamt om svensk rätt innehåller ett motsvarande förbud mot överskottsinformation.

För det tredje finns inom EG:s konkurrensrätt ett väl utvecklat system av principer till vägledning i fråga om villkoren att använda oegentligt åtkommen bevisning. Det motsatta förhållandet får anses råda enligt svensk rätt där enligt en allmänt utbredd uppfattning fri bevisprövning innebär att sådan bevisning helt fritt kan utnyttjas i olika hänseenden.

För det fjärde existerar ett bonusprogram inom EG:s konkurrensrätt. Detta program innebär att företag kan påräkna vissa rabatter i böteshänseende om företaget frivilligt samarbetar med kommissionen så att utredningen om främst egna brott underlättas. Motsvarande program synes för dagen saknas i svensk rätt.
 
  © 2017 Jure AB