Aktierelaterade incitamentsprogram
� en civilrättslig studie
   
 
Författare:Borg Mikael
Titel:Aktierelaterade incitamentsprogram � en civilrättslig studie
Utgivningsår:2003
Omfång:163 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231785
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

Aktierelaterade incitamentsprogram har under senare år kommit att bli en allt vanligare företeelse inom svenskt näringsliv – en företeelse som dessutom tilldrar sig mycket uppmärksamhet i medierna. Användandet och utformningen av olika aktierelaterade incitamentsprogram ger upphov till en mängd juridiska frågeställningar.

Denna bok behandlar den civil- och aktiemarknadsrättsliga regleringen kring aktierelaterade incitamentsprogram. Framställningen tillhandahåller en systematisk redogörelse över olika typer av på marknaden förekommande aktierelaterade incitamentsprogram, såsom köpoptionsprogram, teckningsoptionsprogram och syntetiska optionsprogram. Särskilt uppmärksammas bestämmelserna i Leo-lagen och aktiebolagslagen samt Aktiemarknadsnämndens praxis om god sed på aktiemarknaden. Även Aktiebolagskommitténs förslag till ny aktiebolagslag kommenteras i berörda delar.

Boken innehåller bl.a. följande avsnitt och frågeställningar:
- En allmän introduktion till Leo-lagen.
- En redogörelse över hur begreppet personaloption bör förstås i civilrättsliga sammanhang.
- Möjligheten till återköp av egna aktier och betydelsen därav för utfärdande av köpoptionsprogram.
- Teckningsoptioner som förenas med förfoganderättsinskränkningar.
- Syntetiska optionsprogram och förbudet mot kapitalandelslån.
- Exempel på dokumentation att upprätta i samband med utfärdande av aktierelaterade incitamentsprogram.

Boken vänder sig till jurister, revisorer, managementkonsulter och andra som kommer i kontakt med aktierelaterade incitamentsprogram inom ramen för sin rådgivningsverksamhet. Den riktar sig också till berörda beslutsfattare ute i företagen och andra som aktivt deltar i beslutsprocessen kring aktierelaterade incitamentsprogram eller som i något annat avseende kommer i kontakt med sådana program. Det problembaserade upplägget medför att boken även bör vara av intresse för akademiker och studenter som sysslar med aktiebolagsrättsliga frågeställningar i allmänhet.
 
  © 2017 Jure AB