Verdipapirhandelloven
� Kommentarutgave
   
 
Författare:Bechmann Tor
Titel:Verdipapirhandelloven � Kommentarutgave
Utgivningsår:2002
Omfång:864 sid.
Förlag:Universitetsforlaget
ISBN:8215001424
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Straffrätt

Pris: 1486 SEK exkl. moms

 

BOKENS HOVEDKAPITLER ER :
INNLEDNING: LOVHISTORIKK OG RETTSKILDER PÅ VERDIPAPIRRETTENS OMRÅDE
KAPITTEL 1: FORMÅL, DEFINISJONER OG FORSKRIFTSHJEMMEL
KAPITTEL 2: GENERELLE HANDELSREGLER, TAUSHETSPLIKT
KAPITTEL 2A: ADGANGEN FOR ANSATTE I VISSE FORETAK TIL Å FORETA EGENHANDEL
KAPITTEL 3: MELDEPLIKT
KAPITTEL 4: TILBUDSPLIKT OG FRIVILLIGE TILBUD VED OPPKJØP
KAPITTEL 5: PROSPEKTKRAV VED OFFENTLIGE TILBUD
KAPITTEL 6: OPPGJØRSSENTRAL
KAPITTEL 7: TILLATELSE TIL Å YTE INVESTERINGSTJENESTER
KAPITTEL 8: VIRKSOMHETSREGLER
KAPITTEL 9: ORGANISERING AV VIRKSOMHETEN M.V.
KAPITTEL 11: HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK
KAPITTEL 12: OM TILSYN MED VERDIPAPIRHANDELEN
KAPITTEL 13:TILSYN MED VERDIPAPIRFORETAK MED HOVEDSETE I ANNEN EØS-STAT
KAPITTEL 14: SANKSJONER
KAPITTEL 15: IKRAFTREDELSE- OG OVERGANGSBESTEMMELSER. ENDRINGER I ANDRE LOVER
 
  © 2017 Jure AB