Utsatta och sårbara brottsoffer
   
 
Författare:Lindgren Magnus , Pettersson Karl-Åke , Hägglund Bo
Titel:Utsatta och sårbara brottsoffer
Anmärkning:Till boken finns även en studieplan.
Utgivningsår:2004
Omfång:299 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231920
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

Pris: 238 SEK exkl. moms

 

År 2001 utkom av samma författare den uppmärksammade boken Brottsoffer – Från teori till praktik, som beskriver brottsoffrens långsamma erövring av det offentliga rummet samt ger förslag till åtgärder för att förbättra stödet till dem som utsatts för brott.

Denna bok tar ytterligare ett steg mot att öka kunskapen om brottsoffer i samhället genom att lyfta fram situationen för vissa särskilt sårbara brottsoffer. Exempel på grupper som till följd av social position, våldets struktur, offrets ålder och resurser, brottets karaktär etc. uppvisar särskilda reaktioner, problem och behov, är marginaliserade grupper, funktionshindrade, offer för homofobiska och rasistiska brott, resenärer, äldre, kvinnor, barn och ungdomar, samt unga flickor och kvinnor med invandrarbakgrund. Dessa grupper behandlas utförligt i separata kapitel.

Boken inleds med en historisk tillbakablick samt en beskrivning av brottsofferperspektivet utifrån grundläggande mänskliga rättigheter. Vidare redogörs för kunskapen om upprepad viktimisering, som kan ses som en brobyggare mellan det brottsförebyggande- och det brottsstödjande arbetet.

Boken riktar sig till studerande och yrkesverksamma inom rättsväsendet samt inom hälso- och sjukvården och den sociala sektorn. Andra som kan ha utbyte av innehållet är personer som i sina yrken möter grupper som beskrivs i boken; verksamma inom hemtjänsten, åldringsvården, gruppboende, Stadsmissionen, Frälsningsarmén etc. Boken kan med fördel även användas som utbildningsmaterial vid folkhögskolor och studiecirklar samt för personer engagerade i ideella organisationer och lokala brottsförebyggande råd. Slutligen kan journalister, politiker och den samhällsintresserade allmänheten ha intresse av bokens innehåll.

Innehållsförteckning:
1. Inledning, Författare: Fil. mag. Magnus Lindgren, Polisöverintendent Karl-Åke Pettersson och Kriminalkommissarie Bo Hägglund (Stockholm)
2. Historisk tillbakablick, Författare: Fil. dr. Jenny Björkman (Uppsala)
3. Mänskliga rättigheter, Författare: Professor emeritus Hans Klette (Lund)
4. Upprepad utsatthet, Författare: Fil. lic. Malena Carlstedt (Stockholm)
5. De glömda brottsoffren – utsatthet för brott bland marginaliserade grupper, Författare: Kriminolog Staffan Litzén (Stockholm)
6. Kulturella stereotypier och våldsoffrens utsatthet, Författare: Fil. dr. Paulina de los Reyes (Uppsala)
7. Brottsdrabbade resenärer, Författare: Jurist Anna Wergens (Umeå)
8. Brottsoffer med funktionshinder, Författare: Leg. läk., fil. dr. Barbro Lewin (Uppsala)
9. Offer för rasistiska brott, Författare: Journalist Anna-Lena Lodenius (Stockholm)
10. Offer för homofobiska brott, Författare: Fil. dr. Eva Tiby (Stockholm)
11. Äldre som brottsoffer, Författare: Socionom Olaug Nesje Juklestad (Norge) och leg. psykoterapeut Hjelde Eriksson (Umeå)
12. Mäns våld mot kvinnor, Författare: Leg. läk. docent Gun Heimer och Informatör Barbro Posse (Uppsala)
13. Barn och ungdomar som brottsoffer, Författare: Debattör Barbro Hindberg (Stockholm)
14. Brottsoffer i fokus – förslag till förbättringar, Författare: Fil. mag. Magnus Lindgren, Polisöverintendent Karl-Åke Pettersson och Kriminalkommissarie Bo Hägglund (Stockholm)
Bilagor.
 
  © 2017 Jure AB