Tillsyn över barn
� En studie i föräldrarätt, skadeståndsrätt och straffrätt
   
 
Författare:Sund Lars-Göran
Titel:Tillsyn över barn � En studie i föräldrarätt, skadeståndsrätt och straffrätt
Utgivningsår:1989
Omfång:352 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176781364
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 25
Ämnesord:Familjerätt , Skadeståndsrätt , Straffrätt

Pris: 822 SEK exkl. moms

 

Tillsynsplikt, dvs. skyldighet att hindra underåriga från att företag skadegörande och straffbelagda gärningar, gäller för alla vårdnadshavare. När båda föräldrarna arbetar måste tillsynen skötas av annan. Dessa personer, t.ex. anställda inom förskole- och fritidshemsverksamheten och lärare i grundskolan, är också tillsynspliktiga. Deras skyldigheter kan många gånger vara mer omfattande än dem som åvilar vårdnadshavare.

Boken handlar om de juridiska plikter, som nämnda personer har vid utövandet av tillsynen över barn. Därvid behandlas främst skadeståndsrättsliga och straffrättsliga aspekter. Vidare finns ett avsnitt om de mönster som kan urskiljas mellan nämnda rättsområden och föräldrarätten. Däri berörs bl.a. barns och tredje mans rättigheter i samband med tillsynen. Ur innehållet kan slutligen nämnas ett rättspolitiskt avsnitt, vari föreslås en skärpning av det skadeståndsrättsliga ansvaret för vårdnadshavare vid tillsyn över barn.
 
  © 2017 Jure AB