Biobanksrätt
   
 
Författare:Wolk Sanna
Titel:Biobanksrätt
Utgivningsår:2003
Omfång:391 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:914404271X
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Offentlig rätt , Immaterialrätt

SLUT på förlag

 

Genteknikens närmast explosionsartade utveckling öppnar nya möjligheter för läkare, forskare och läkemedelsbolag. Biologiskt material som tagits från levande eller avlidna människor samlas in såväl för direkt medicinsk användning som för forskning och lagras i biobanker. Många vill ha bestämmanderätten över dessa biobanker och det material de innehåller. Patienterna och provgivarna vill skydda sin integritet och kontrollera den framtida användningen. Forskarna vill fritt förfoga över sina samlingar. Företagen, och i viss mån även sjukhus och landsting, vill kunna exploatera biobankerna kommersiellt.

Den 1 januari 2003 fick Sverige sin första lag på området, den s.k. biobankslagen. Det råder dock alltjämt en osäkerhet i ämnet. Denna antologi belyser och diskuterar juridiken kring biobanker, såväl utifrån den nyligen antagna lagen som utifrån andra lagar och normer som berör området. Exempel på frågor som tas upp är äganderätten till cellprover, integritetsfrågor, etikprövning, upphovsrätt och katalogskydd, avtal om biologiskt material samt förbudet mot vinningssyfte vid hantering av biologiskt material.

Antologin kan med fördel läsas av den som i sitt yrkesliv kommer i kontakt med biobanker och hantering av genetiskt material. Den är även lämplig för jurister och jurisstuderande som önskar fördjupa sig i frågor kring medicin och juridik. Även för de som intresserar sig för immaterialrätt är ett antal av bidragen av stort intresse.
 
  © 2017 Jure AB