Företagsförvärv inom EU
� Rättsliga problem för stora företag med liten hemmamarknad
   
 
Författare:Bernitz Ulf
Titel:Företagsförvärv inom EU � Rättsliga problem för stora företag med liten hemmamarknad
Utgivningsår:2003
Omfång:64 sid.
Förlag:Svenska institutet för europapolitiska studier
ISBN:9185129151
Serie:Sieps forskningsserie nr. 2003:16
Ämnesord:EU-rätt , Marknadsrätt

Pris: 71 SEK exkl. moms

 

Bakgrunden till Ulf Bernitz rapport är den debatt som förts i Sverige under de senaste åren i samband att Europeiska kommissionen motsatt sig några uppmärksammade fusioner med svenska storföretag inblandade. De båda svenska och finländska statsministrarna samt framstående företagsledare har riktat kritik mot kommissionens tillämpning av det konkurrensrättsliga regelverket. Kritikerna har bl.a. hävdat att kommissionens tillämpning slår hårdare mot planerade fusioner i små medlemsstater. En annan vanligt förekommande kritik är att kommissionen i sin prövning inte väger in näringspolitiska hänsyn och att detta negativt påverkar europeiska bolags möjligheter att konkurrera på en global marknad.

Ligger det något i kritiken att kommissionens tillämpning av det nuvarande regelverket om fusionskontroll innebär att det är svårare att genomföra planerade företagsförvärv mellan två bolag i en mindre medlemsstat än i en stor medlemsstat?

Professor Ulf Bernitz har på uppdrag av Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) skrivet en rapport i vilken han undersöker ovannämnda frågor. Ulf Bernitz har studerat den praxis som kommissionen och EG-domstolen utvecklat. Olika alternativ till förändring eller modernisering av det nuvarande regelverket belyses. Ulf Bernitz har bl.a. dragit den intressanta och även en smula kontroversiella slutsatsen att EU:s fusionskontroll har kommit att slå särskilt hårt mot svenska och andra nordiska företag. Detta genom att dessa har små hemmamarknader och den relevanta marknaden ofta har bedömts vara det egna landet. Enligt Bernitz utgör detta ett reellt problem som på sikt har stor betydelse för möjligheterna att behålla storföretag
med bas i de nordiska länderna.
 
  © 2017 Jure AB