Rättegången i marknadsdomstolen
   
 
Författare:Johansson Sören
Titel:Rättegången i marknadsdomstolen
Utgivningsår:1986
Omfång:135 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176780759
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 9
Ämnesord:Marknadsrätt , Processrätt

Pris: 290 SEK exkl. moms

 

Marknadsdomstolen (MD) har sedan tillkomsten i början av 1970-talet fyllt en viktig funktion på främst konsumentskyddets område. Det är domstolens uppgift att avgöra ärenden enligt marknadsföringslagen, konkurrenslagen och avtalsvillkorslagen i konsumentförhållanden respektive mellan näringsidkare. Genom prejudicerande avgöranden drar MD upp de rättsliga gränserna för näringsidkarnas agerande på det marknadsrättsliga området.

I denna bok ges en allmän presentation av marknadsdomstolen och även av de lagar domstolen har att tillämpa. Största delen av boken ägnas dock åt att redogöra för rättegångsförfarandet i MD och då främst genom att klarlägga vilka processuella regler som styr domstolens verksamhet. Eftersom förfarandet inför MD endast är knapphändigt reglerat i marknadsdomstolslagen och rättegångsbalkens regler inte är direkt tillämpliga, bör boken kunna utgöra en värdefull hjälp för den praktiskt verksamme juristen som kommer i kontakt med marknadsrättsliga ärenden.
 
  © 2017 Jure AB