SOU 2004:10 Rätten till skadestånd enligt konkurrenslagen
   
 
Titel:SOU 2004:10 Rätten till skadestånd enligt konkurrenslagen
Anmärkning:Utredare är Severin Blomstrand. Delbetänkande. Se även SOU 2003:73 och prop. 2003/04:80, slutbetänkande SOU 2004:131 samt prop. 2004/05:117.
Utgivningsår:2004
Omfång:186 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822075X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en modernisering av konkurrensreglerna
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:10
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Marknadsrätt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att:
– även andra än företag eller avtalsparter (t.ex. parter i en offentlig upphandling och konsumenter) skall ha rätt till ersättning för skador som de drabbas av genom överträdelser av förbuden i konkurrenslagen,
– konkurrenslagens skadeståndsregler skall tillämpas även vid överträdelser av EG-rättens förbudsregler (artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget),
– preskriptionstiden för en skadeståndsfordran ändras från fem till tio år.

Vidare föreslås ett nytt civilprocessuellt institut kallat bevisundersökning. Detta skall motsvara intrångsundersökning i immaterialrätten. Skyddet för företagshemligheter skall samtidigt värnas. Här behandlas även frågor om konkurrensskadeavgifter och om Konkurrensverkets undersökningar.
 
  © 2017 Jure AB