I skuggan av Pappa
� Familjerätten och hanteringen av fäders våld
   
 
Författare:Eriksson Maria
Titel:I skuggan av Pappa � Familjerätten och hanteringen av fäders våld
Utgivningsår:2003
Omfång:368 sid.
Förlag:Gondolin
ISBN:9188821536
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Kriminologi

SLUT på förlag

 

Sedan början av 1980-talet har både forskning och erfarenheter från hjälparbete visat att mäns våld mot kvinnor är en fråga av direkt betydelse för barns hälsa och välbefinnande. De flesta barn i familjen vet vad som pågår och många har hört och sett våld och dess konsekvenser. Ett stort antal barn blir själva utsatta för fysiskt och sexuellt våld. Tidigare studier har även visat att män inte nödvändigtvis upphör att vara våldsamma vid en skilsmässa eller separation.

Idag omtalas mäns våld mot kvinnor allt oftare som ett socialt problem och i Sverige har förändringar i lagstiftningen genomförts under 1990-talet för att förbättra samhällets hantering av denna fråga. Hur bemöts och värderas mäns våld mot kvinnor och barnen i familjen då mannen också är barnets far? Finns beredskap för att hantera den speciella situation som mödrar utsatta för våld befinner sig i? Finns en beredskap för att möta barn vars pappa misshandlar mamma? Är det möjligt för kvinnor och barn att leva ett liv utan våld om den våldsutövande mannen också är far och medförälder? Vad betyder föreställningar om heterosexuella parrelationer, faderskap, moderskap samt ålders- och släktskapsrelationer för våldsutsatta barns och mödrars livssituation?

Det är några av de frågor som ställs i denna avhandling om hur fäders våld hanteras i samband med skilsmässor och separationer i Sverige idag. Här visas hur kön, släktskap och ålder konstrueras i förhållande till varandra och vad dessa konstruktioner får för betydelse för synen på och bemötande av fäders våld. I den första av tre delstudier undersöks om den offentliga politiken behandlar fäders våld som ett socialt problem och en fråga som kräver politiska lösningar. I den andra delstudien undersöks vad fäders våld betyder för mödrars liv efter separationer, samt hur mödrar hanterat sina medföräldrars våld. I den tredje delstudien undersöks hur familjerättssekreterare förstår och bemöter fäders våld.

Avhandlingen pekar bland annat på oavsedda konsekvenser av samtida politiska försök att skapa en jämställd fördelning av omsorgsansvaret för barn, att transformera frånvarande fäder till närvarande pappor, och att tillvarata barns intressen vid skilsmässor och separationer.
 
  © 2017 Jure AB