Motregning
   
 
Författare:Sæbø Rune
Titel:Motregning
Utgivningsår:2003
Omfång:574 sid.
Förlag:Fagbokforlaget
ISBN:8276744893
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag

 

Emnet for denne boken er motregning med pengekrav etter norsk rett. Med motregning menes at et krav avregnes i en forpliktelse, slik at kravet og forpliktelsen faller bort så langt de beløpsmessig dekker hverandre. Forfatteren redegjør nærmere for hva motregning er, og drøfter grunnvilkårene for rett til motregning etter alminnelige ulovfestede motregningsregler. Deretter behandles en rekke spørsmål innenfor motregningsretten, blant annet

- rett til motregning overfor erverver av hovedkravet med krav mot avhender
- utvidet rett til å motregne med konnekse krav
- avtalt motregningsrett
- nektelse av motregning på grunn av kontanthensynet
- nektelse av motregning fordi motkravet er omtvistet
- nektelse av motregning på grunn av rettsmisbruk
- avkall på motregningsrett
- bankers motregningsrett
- motregningsrett i konkurs
 
  © 2017 Jure AB