Återpantsättning
� Om pantsättning av pant och panträtt
   
 
Författare:Myrdal Staffan
Titel:Återpantsättning � Om pantsättning av pant och panträtt
Utgivningsår:2005
Omfång:594 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139010171
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag

 

I 10 kap. 6 § handelsbalken regleras vad som gäller när en panthavare vill "sätta ut till annan den pant, som han i händer haver". Denna rättshandling benämns allmänt återpantsättning. Särskilda regler om återpantsättning av finansiella instrument finns i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Innebörden av återpantsättning är i väsentliga avseenden oklar. I boken analyseras återpantsättning utförligt. I samband därmed behandlas flera sakrättsliga problem av allmän karaktär. Vidare diskuteras ett antal frågor på värdepappersjuridikens område, bl.a. pantsättning av värdepappersdepåer och innebörden av EG-direktivet om finansiella säkerheter.
 
  © 2017 Jure AB