Rätten till tjänster i informations- och kreditsamhället
� En rättsdogmatisk undersökning om tillgången till infrastrukturen för handel, särskilt banktjänster
   
 
Författare:Nybergh Frey
Titel:Rätten till tjänster i informations- och kreditsamhället � En rättsdogmatisk undersökning om tillgången till infrastrukturen för handel, särskilt banktjänster
Utgivningsår:2004
Omfång:313 sid.
Förlag:Finska juristföreningen
ISBN:9518552312
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 595 SEK exkl. moms

 

En betydelsefull trend sedan slutet av 1990-talet inom den industrialiserade världen är att användningen av datorer i nätverk tilltagit. Inom den närmaste framtiden kommer också skillnaderna mellan datorer, mobiltelefoner och televisioner att minska. En betydande del av handel och annat mänskligt samröre börjar äga rum genom internet.

Banktjänsterna hör till de viktigaste tjänsterna i samband med handeln. I 50 a § kreditinstitutslagen (lag 69/2003) stadgas om rätt främst till depositionskonto, betalningsförmedling och betalningsmedel om det inte finns vägande skäl till vägran. I sig kunde man även anse att krediter hör till de grundläggande banktjänsterna. Det finns emellertid inte en allmän regel om rätt att erhålla kredit. Man kunde ändå tänka sig att tillämpa tankegången om rätt till avtal med godtagbara grunder för vägran på kreditgivning.

Tillhandahållande av konto är den mest centrala banktjänsten. De två viktigaste vägande skälen till vägran att öppna konto är att den person som avser att ingå ett avtal om depositionskonto tidigare har gjort sig skyldig till ett väsentligt brott mot avtal som gäller konton och dylikt samt att det föreligger en misstanke om att personen kommer att begå ett straffrättsligt sanktionerat brott gentemot banken.

Betalningsstörning är ofta ett väsentligt brott mot avtal och kan utgöra ett vägande skäl för vägran. Det skall vara fråga om ett tidigare avtalsbrott i förhållande till just den bank som står i beråd att sluta ett nytt avtal med den presumtiva kunden. Betalningsstörningen får inte vara obetydliga eller ligga långt tillbaka i tiden för att banken skall kunna åberopa den. Om det väsentliga brotten mot avtalet skett till följd av ett socialt prestationshinder föreligger den allmänna regeln om socialt prestationshinder att banken kan åberopa avtalsbrottet.

Det andra vägande skälet för att vägra att öppna ett konto är att det föreligger en misstanke om att den person som avser att ingå avtalet kommer att begå ett brott gentemot banken. Det brott som främst kan komma ifråga är betalningsmedelsbedrägeri. Om den tidigare brottslingen ändrar sitt beteende förfaller det vägande skälet.

De grundläggande banktjänsterna skiljer sig inte numera på ett avgörande sätt från de övriga infrastrukturtjänsterna för handeln. Vid tolkningen av kreditinstitutlagen skall denna omständighet därför beaktas.
 
  © 2017 Jure AB