Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern
� Straffeloven § 39
   
 
Författare:Jacobsen Jørn RT
Titel:Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern � Straffeloven § 39
Utgivningsår:2004
Omfång:337 sid.
Förlag:Fagbokforlaget
ISBN:8245001902
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 565 SEK exkl. moms

 

Det alminnelege utgangspunktet i norsk rett er at utilreknelege lovbrytarar ikkje kan straffast. Men i visse tilfelle kan samfunnet likevel ha behov for å verne seg mot nye lovbrot frå slike lovbrytarar. Tidlegare har det skjedd gjennom sikringsinstituttet, men 1. januar 2002 vart reglane om sikring av utilreknelege lovbrytarar avløyst av to nye strafferettslege særreaksjonar: dom på overføring til tvungent psykisk helsevern (§ 39) og dom på overføring til tvungen omsorg (§ 39a).

Boka tek for seg den første særreaksjonen, som i første rekkje rettar seg mot psykotiske lovbrytarar som ein fryktar kan komme til å gjere fleire lovbrot. Boka behandlar først og fremst dei materielle vilkåra for å gje dom på denne særreaksjonen, men òg ei rekkje straffeprosessuelle spørsmål vert drøfta. Dessutan inneheld boka ein gjennomgang av reglane for gjennomføring og opphøyr av reaksjonen, statistikk og eit reformframlegg til korleis lovteksten alternativt kunne vore utforma.

Boka er særleg interessant for det praktiske rettslivet, men òg for alle som er interesserte i ei innføring i den strafferettslege behandlinga av psykotiske lovbrytarar.
 
  © 2017 Jure AB